СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Започва приемът на документи по програма „Зелена София 2022“!

Уважаеми съграждани,

от 01.08.2022 г. стартира приемът на заявления по програма “Зелена София 2022“.

Крайният срок за кандидатстване е до 17:00 ч. на 01.09.2022 г. в деловодството на СО – район „Люлин“ на адрес ж.к. „Люлин“ 3, бул. „Захари Стоянов“ №15.

Насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи за кандидатстване можете да изтеглите от ТУК

Допълнителна информация за процедурата може да получите в дирекция „Зелена система” на СО, на тел.: 02/904 14 28, 02/904 14 23, на e-mail: zelena_sofia@sofia.bg или в Отдел “Екология” в районната администрация на телефон 02/92 37 294.

Програма “Зелена София” е насочена към финансиране на проекти за развитие и опазване на зелената система на София и подобряване на състоянието на зелените площи общинска собственост, които да се изпълняват с доброволен труд от етажни собствености по чл. 46б от ЗУЕС, сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по ЗЮЛНЦ или Закона за народните читалища.

Програма “Зелена София” има следните цели:
• Да се подобри състоянието на зелените площи и парковото обзавеждане общинска собственост;
• Да се осигурят условия за активно гражданско включване и участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи – общинска собственост на територията на Столична община;
• Да бъдат създадени условия за благоустрояване, усвояване и използване на прилежащи територии и околни пространства в жилищните квартали с цел
подобряване условията за живот и отдих;
• Да се насърчава развитието на местните инициативи, водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност.
• Да спомага за сближаване с практиката за развитието на столиците на странитечленки на Европейския съюз.
Бенефициенти на Програмата са:
• Етажни собствености по чл. 46б от ЗУЕС или сдружения на собственици, вписани в регистъра по чл. 44 от ЗУЕС;
• Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани на територията на Столична община по ЗЮЛНЦ или Закона за народните читалища.

Размер на безвъзмездната помощ:
Допустимият, максимален размер на разходите, за които може да се кандидатства за финансиране по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в натура е, както следва:
• за площ до 500 кв.м – до 2 000лв (с ДДС);
• за площ от 501 до 1000 кв.м – до 3 000лв (с ДДС);
• за площ от 1001 кв.м до 3000 кв.м – до 4 000лв (с ДДС);
• за площ над 3000 кв.м – до 5 000лв (с ДДС);

Skip to content