СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Удължаване на срока за закупуване и подаване на конкурсни документи, за участие в публично оповестен конкурс за „ Отдаване под наем на помещения, които са части от недвижими имоти – публична общинска собственост за срок до 5 (пет) години“

21/01/2020

О Б Я В А

На основание Заповед№СОА19-РД98-30/05.08.2019г. на Кмета на Столична община, в изпълнение на Решение №327 по Протокол №76 от 30.05.2019 г. на Столичен общински съвет и на основание чл.34, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Протокол №1/20.01.2020 г. на комисия назначена със Заповед №РЛН20-РД91-12/20.01.2020 г. на Кмета на СО-район „Люлин“  и Заповед №РЛН20-РД09-16/20.01.2020 г. на Кмета на СО-район „Люлин“ за удължаване на срока за закупуване и приемане на конкурсни документи, се обявява удължаване на срока за закупуване и подаване на конкурсни документи, за участие в публично оповестен конкурс за „ Отдаване под наем на помещения, които са части от недвижими имоти – публична общинска собственост за срок до 5 (пет) години“, по следните обособени позиции, както следва:

1.1. Реални части от недвижим имот, публична общинска собственост, актуван с АОС №8741/28.04.2014г. на СО-район „Люлин“, находящ се в гр.София, СО-район „Люлин“, жк.“Люлин-8 м.р.“, ул.“Търново“ №37, представляващи помещение-книжарница с площ 5 / пет / кв.м. на първи етаж в двуетажна сграда за образование на 56-то СУ „Проф.Константин Иречек“ с идентификатор 68134.4358.61.2 /шест осем едно три четири точка четири три пет осем точка шест едно точка две/ със застроена площ 447 /четиристотин четиридесет и седем/ кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4358.61 / шест осем едно три четири точка четири три пет осем точка шест едно/ с площ 19 426 / деветнадесет хиляди четиристотин двадесет и шест/ кв.м. при съседи: 68134.4358.64, 68134.4358.62, 68134.4358.40, 68134.4358.272 и 68134.4358.60 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ III – за училище от кв.19 по регулационния план на гр.София, м.“Люлин-8“;

           Специфично конкурсно условие – за книжарница.

           Конкурсна месечна наемна цена – 50  /петдесет /лв. или 10.0 лв./ кв.м. без вкл. ДДС.

            1.2.Реални части от имот, публична общинска собственост, актуван с АОС №8745/28.04.2014г. на СО-район „Люлин“, находящ се в гр.София, СО-район „Люлин“, жк.“Люлин-2 мр.“, ул.Стефана Клинчарова“№3, представляващи помещение-книжарница с площ 24 / двадесет и четири/ кв.м. на първи етаж в пететажна сграда за образование на 90-то СУ „Ген.Хосе де Сан Мартин“ с идентификатор / шест осем едно три четири точка четири три пет шест точка четири две четири точка пет/ със застроена площ 756 /седемстотин петдесет и шест / кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4356.424 / шест осем едно три четири точка четири три пет шест точка четири две четири/ с площ 31 275 / тридесет и една хиляди двеста седемдесет и пет/ кв.м. при съседи : 68134.4356.520, 68134.4356.423, 68134.4356.425, 68134.4356.419, 68134.4356.419, 68134.4356.420 и 68134.4356.421 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ IV – за училище от кв.20 по регулационния план на гр.София, м.“Люлин-2“;

           Специфично конкурсно условие – за книжарница.

           Конкурсна месечна наемна цена – 240 / двеста и четиридесет/лв. или 10.0 лв./кв.м. без вкл. ДДС.

1.3. Реални части от недвижим имот, публична общинска собственост, актуван с АОС №8745/28.04.2014 г. на СО-район „Люлин“, находящ се в гр.София,, СО-район „Люлин“, жк.“Люлин-2 м.р., ул.“Стефана Клинчарова“ №3, представляващи помещение – стоматологичен кабинет с площ 18.60 /осемнадесет цяло и шестдесет/ кв.м. на втори етаж в двуетажна сграда за образование на 90-то СЕ „Ген.Хосе де Сан Мартин“ с идентификатор 68134.4356.424.2 / шест осем едно три четири точка четири три пет шест точка четири точка две/ със застроена площ 542 / петстотин четиридесе и два/ кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4356.424 / шест осем едно три четири точка четири три пет шест точка четири две четири/ с площ 31 275 / тридесет и една хиляди двеста седемдесет и пет/ кв.м. при съседи:68134.4356.520, 68134.4356.423, 68134.4356.425, 68134.4356.419, 68134.4356.420 и 68134.4356.421 по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ IV- за училище от кв.20 по регулационния план на гр.София, м.“Люлин-2“;

           Специфично конкурсно условие – за стоматологичен кабинет.

           Конкурсна месечна наемна цена – 223 /двеста двадесет и три /лв. или 12.0 лв./кв.м. без вкл. ДДС.

1.4. Реални части от недвижим имот, публична общинска собственост, актуван с АОС№8733/04.04.2014г. на СО-район „Люлин“, находящ се в гр.София,  СО-район „Люлин4, жк.“Люлин-1 м.р.“, бул.“Сливница №135, представляващи помещение – стоматологичен кабинет с площ 18.00 / осемнадесет / кв.м. на първи етаж в двуетажна сграда за образование на 137-мо СУ „Ангела Кънчев“ с идентификатор 68134.4356.149 / шест осем едно три четири точка четири три пет шест точка едно четири девет / с площ 11 679 / единадесет хиляди шестотин седемдесет и девет / кв.м. при съседи 68134.4356.159, 68134.4356.150, 68134.4356.151, 68134.4356.526 и 68134.456.147 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед№РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ II – за училище 80 по регулационния план на гр.София, м.“бул.Сливница“;

         Специфично конкурсно условие – за стоматологичен кабинет.

         Конкурсна месечна наемна цена – 216 / двеста и шестнадесет/лв. или 12.0 лв./кв.м. без вкл. ДДС.

1.5. Реални части от недвижим имот, публична общинска собственост, актуван с АОС №8743/28.04.2014г. на СО-район „Люлин“, находящ се в гр.София, СО-район „Люлин“, жк.“Люлин-7 м.р.“, ул.Полк.Стоян Топузов“ №6, представляващи помещение – стоматологичен кабинет с площ 18.00  /осемнадесет/ кв.м. на първи етаж в четириетажна сграда за образование на 79-то СУ „Индира Ганди“ с идентификатор 68134.4360.264.3 /  шест осем едно три четири точка четири три шест нула точка две шест четири точка три / със застроена площ 1 152 / хиляда сто  и петдесет и два / кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4360.264 / шест осем едно три четири точка четири три шест нула точка две шест четири / с площ 19 673 / деветнадесет хиляди шестотин седемдесет и три / кв.м. при съседи 68134.4360.273, 68134.4360.263, 68134.4360.262, 68134.4360.260, 68134.4360.258 и 68134.4360.265 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ XIII – за училище от кв.4 по регулационния план на гр.София, м.“Люлин-7“;

        Специфично конкурсно условие – за стоматологичен кабинет.

        Конкурсна месечна наемна цена – 216 / двеста и шестнадесет/лв. или 12.0 лв./кв.м. без вкл. ДДС.

1.7. Реални части от недвижим имот, публична общинска собственост, актуван с АОС №9086/08.04.2015г. на СО-район „Люлин“, находящ се в гр.София, СО-район „Люлин“, жк.“Люлин-3 м.р.“, бул.“Захари Стоянов“ №15, представляващи помещение – геодезически услуги с площ 4.60 /четири цяло и шестдесет/ кв.м. на първо ниво в самостоятелен обект на две нива с идентификатор 68134.4361.56.20.4 / шест осем едно три четири точка четири три шест едно точка пет шест точка две нула точка четири/ с площи : за първо ниво –  124.23 /сто двадесет и четири цяло и двадесет и три /  кв.м. и за второ ниво – 469.47 / четиристотин шестдесет и девет и четиридесет  и седем / кв.м. в четириетажна административна сграда на СО-район „Люлин“ с идентификатор 68134.4361.56.20 / шест осем едно три четири  точка четири три шест едно точка пет шест точка две нула / със застроена 450 / четиристотин и петдесет /  кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.4361.56 / шест осем едно три четири точка четири три шест едно точка пет шест / с площ 14 111 / четиринадесет хиляди сто и единадесет / кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК.

           Специфично конкурсно условие – за геодезически услуги.

          Конкурсна месечна наемна цена – 69 /шестдесет и девет/ лв. или 15.0 лв./кв.м. без вкл. ДДС.

Място на закупуване на конкурсна документация – СО район „Люлин”, бул.”Захари Стоянов” №15, бл.327, вх.В, ет.1 – каса.

Място за подаване на конкурсната документация – СО район „Люлин“, бул.”Захари Стоянов” №15, бл.327, ет.1 – „Център за информация и услуги“.

Цена на конкурсната документация – 50.00 /петдесет/ лв. с ДДС.

Размер на гаранцията за участие – 100 /сто/ лева.

Срок на подаване на офертите – от 08.30 ч. на 21.01.2020 г. до 17.00ч. на 04.02.2020 г.

Дата на провеждане на конкурса на 05.02.2020 г. от 10:00 ч. в отдел „РКТД“ на СО – район ”Люлин”.

Адрес и телефон на организатора: гр.София, бул.”Захари Стоя

Skip to content