СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – район “Люлин” продължава приема на документи за компенсиране на родители, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини и училища

През учебната 2021/2022 година, СО – район “Люлин” продължава приема на документи за компенсиране на родители, чиито деца не са приети в държавни или общински детски градини и училища, във връзка с изпълнението на Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

Всички родители, които отговарят на изброените по-долу изисквания и имат желание да се възползват от компенсацията през учебната 2021/2022 година могат да подадат ЗАЯВЛЕНИЕ по образец до:

05.11.2021 г. – за получаване на компенсация за цялата учебна 2021-2022 година;

5-то число на месеците от декември 2021 г. до юли 2022 г.  – за получаване на компенсации от месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

За получваване на компенсациите, следва да бъде подадено ИСКАНЕ в следните срокове:

-до 05 януари 2022 г. – за периода 01.11.2021 – 31.12.2021;

-до 05 март 2022 г. – за периода 01.01.2022 – 28.02.2022;

-до 05 май 2022 г. – за периода 01.03.2022-30.04.2022;

-до 05 юли 2022 г. – за периода 01.05.2022 – 30.06.2022;

-до 05 октомври 2022 г. – за периода 01 .07.2022 – 14.09.2022.

Условия:

1.Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година;

2.Детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище;

3.Общината по настоящия адрес на детето не e предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район;

4.За съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище;

5.Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране;

6.Родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба.

Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление-декларация

2.Искане за плащане

3.Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище;

4.Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.

5.Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел;

6.Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон;

7.Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението;

8.Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца;

9.Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;

10.Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер;

11.Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

Компенсирането е за родители на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас.

Skip to content