СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – район „Люлин“ приема документи във връзка Наредба за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети…

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ!!!

СО  район „Люлин“ приема документи за компенсиране на разходите на родителите на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, пряко свързани с отглеждането и обучението им, когато децата не са приети в държавни или общински детски градини и училища поради липса на места за предучилищно образование в тях.

I. До коя дата и къде трябва да бъдат подадени заявленията, за да могат родителите да получат помощта?

Заявлението за учебната 2020/2021 година се подава до 30. април 2021 г. в районната администрация по настоящ адрес на детето.
За учебната 2020/2021 година разходите се компенсират на родителите за периода от 1 януари 2021 г. до 14 септември 2021 година.

 III. На какви условия трябва да отговарят желаещите да кандидатстват за помощта

 Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно на следните условия:

  • 1. детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година.
  • 2. Детето не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище.
  • 3.Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район.
  • 4. За съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина  или училище.
  • 5.Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата  на държавно финансиране.
  • 6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението.

Компенсирането е за родители на деца от 3-годишна възраст до постъпването им в 1-ви клас!

III. Какви документи трябва да се приложат?

Разходите за заплащане на такси по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище, се удостоверяват със следните документи:

– Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище.

– Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура  и платежно нареждане или фискален бон.

Разходите за заплащане на такси по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, се удостоверяват със следните документи:

– Договор за отглеждане и обучение, сключен между родителя и търговеца или юридическото лице с нестопанска цел.

– Платежен документ за извършено плащане на таксата за отглеждане и обучение за съответния месец – фактура и платежно нареждане или фискален бон.

Разходите за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица, се удостоверяват със следните документи:

– Договор за обучение, сключен с физическото лице, което извършва обучението.

– Прeдавателно-приемателен протокол за извършено обучение, съдържащ информация за извършените дейности за месеца.

– Копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

– Документи за изплатено възнаграждение по сключения договор – платежно нареждане или разходен касов ордер.

 Когато договорът за обучение, сключен с физическо лице – обучител, е сключен за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) на родители, обединили своята дейност за обучение и отглеждане на децата си, освен гореизброените документи се представя и копие от договора за дружеството по ЗЗД.

Образци на документи: 

Заявление за обезщетение

Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Skip to content