СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

15/07/2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      СО – РАЙОН “ЛЮЛИН” съобщава, че е издадена заповед №РЛН20-РД09-177/15.07.2020 г. на кмета на район “Люлин” за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – ИПУР по бул. „Царица Йоанна“ от МС „Люлин“ до пътен възел със СОП и прилежащите на булеварда УПИ и специализиран план по реда на чл. 111 във връзка с чл. 189 от ЗУТ, по плана на гр.София.

      На дата 21.07.2020 г. от 17.00 ч. ще се проведе представяне на проекта в Културен център „Люлин“ на адрес: гр. София, ж.к. ”Люлин-3м.р.”, бул.”Захари Стоянов”, бл. 324-325 П.

Писмените становища по проекта да се адресират до кмета на район “Люлин” и да се подават в срок до дата 17.00 ч. на 31.07.2020 г. включително, в деловодството на район “Люлин” – гр. София, бул.”Захари Стоянов”№15. Становищата могат да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

Копие от заповедта е изложено във фоайето на сградата на Район ”Люлин” на адрес: гр. София, ж.к. “Люлин–3м.р.”, бул. ”Захари Стоянов” №15.

      Обществената дискусия ще се проведе на 04.08.2020 г. от 17.00 ч. в Културен център „Люлин“.

Заповед РЛН20-РД09-177/15.07.2020 г. за провеждане на обществено обсъждане

Skip to content