СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Съобщение за изработен проект за ПУП м. “Толева махала”, район “Връбница”

16/09/2020

СЪОБЩЕНИЕ 

Столична община – Район “Люлин” на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – ИПРЗ, м. “Толева махала”, кв. 22, кв. 23, кв. 24 (част), кв. 25, кв. 27 (част), кв. 28, кв. 29 (част), кв. 30, кв. 31, с прилежащите улици и план схеми за мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура по части ВиК, телефонизация, електроснабдяване и проект за вертикално планиране, без квартали, части от тях улици, одобрени с Решение №8 по протокол №68/17.01.2019 г. на СОС и отразени с щрихи в графичната част на проекта. Проектът е изложен в административната сграда на район “Люлин” на адрес – бул. Захари Стоянов №15/

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в Държвен вестник – брой 81/15.09.2020 г. заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по Проекта до Главания архитект на Столична община чрез район “Люлин”.

Skip to content