СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Съобщение за издадена заповед № РЛН20-РД09-244/18.09.2020г. на Кмета на район “Люлин” за провеждане на обществено обсъждане

21/09/2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      СО – РАЙОН “ЛЮЛИН” съобщава, че е издадена заповед № РЛН20-РД09-244/18.09.2020г. на Кмета на район “Люлин” за провеждане на обществено обсъждане на:

1. Проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс за м. „ж.к. Люлин – 1 м.р.“ и план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в граници: бул. „Сливница“, бул. „Добринова скала“, ул. „Проф. Александър Станишев“ и бул. „Панчо Владигеров“, по плана на гр.София.

2. Проект за подробен устройствен план – план за регулация и режим на застрояване по реда на чл.16 от ЗУТ в граници: ул. „Ген. Константин Константинов“, УПИ I „за компл. жил. стр.“ от кв.73 по проект за м. „ж.к.Люлин – 1м.р.“, ул. „Ген. Васил Кутинчев“, ул. „Цвети Иванов“, УПИ III „за компл. жил. стр.“ от кв.73 по проект за м. „ж.к. Люлин – 1м.р.“, по плана на гр.София.

       Представянето на проектите да се проведе на 28.09.2020 г. от 17:30 ч. в заседателната зала на 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин-2“, ул. „Стефана Клинчарова“ № 3.

Писмените становища по проектите да се адресират до кмета на район “Люлин” и да се подават в срок до дата 17.00 ч. на 09.10.2020г. включително, в деловодството на район “Люлин” – гр. София, бул.”Захари Стоянов”№15. Становищата могат да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други варианти.

Копие от заповедта е изложено във фоайето на сградата на Район ”Люлин” на адрес: гр.София, ж.к. “Люлин–3м.р.”, бул.”Захари Стоянов” №15.

      Обществената дискусия ще се проведе на 19.10.2020 г. от 17.30 ч. отново в заседателната зала на 90. СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“ на адрес: гр. София, ж.к. „Люлин-2“, ул. „Стефана Клинчарова“ № 3.

Skip to content