СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Съобщение, че е изработен проект за подробен устройствен план – изграждане на газопровод

02/09/2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“ на основание чл. 128, ал. 2 и във връзка с чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изграждане на газопровод от поземлен имот  32216.2291.473, землище с.Иваняне, район „Банкя“ до поземлен имот 68134.4363.85, местност “ж.к. Люлин – разширение – запад“, район „Люлин“. Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник” брой № 62 от 06.08.2019 г. Изработеният план е изложен в административната сграда на район „Люлин“ на адрес – бул. „Захари Стоянов“ №15, бл.327, вх. В, ет. 5, стая №35.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината чрез район „Люлин“.

Skip to content