СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Програма “София – град на младите и активните“

Програма “София – град на младите и активните“

Въведение

Програма „София – град на младите и активните“ е разработена в изпълнение на заложените цели и мерки в Стратегия за младите хора на Столична община (2017–2027), приета с Решение №787 по Протокол №25 от 8.12.2016 г. на Столичен общински съвет. Изпълнението ѝ е свързано с подкрепа на проекти за осигуряване на пълноценно и активно участие на младите хора (на възраст от 15 до 29 години) в обществения живот на града и създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за тяхната ефективна професионална и личностна реализация.

Програмата се реализира в съответствие на стратегически политики и документи на европейско, национално и местно ниво:

 • Стратегия на Европейския съюз за младежта (2019-2027), Стратегия за равенство между половете на Европейската комисия (2020-2025), Ревизирана Европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите, Цели за устойчиво развитие (2030);
 • Закон за младежта, Закон за предучилищното и училищно образование, Закон за висшето образование, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Национална стратегия за младежта „Ангажиране, овластяване, развитие“ (2021-2030);
 • Стратегия за младите хора на Столична община (2017-2027), Стратегия за образование на Столична община (2016–2023), Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците (2020-2022), Стратегията за дигитална трансформация на София „Платформа за интелигентен растеж“, Стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност “София спортува” (2022-2030), Визия за развитие на София 2050 и  Програма за София (2021-2027).

Програмата урежда общите условия за кандидатстване, оценка, изпълнение и отчитане на проекти. При обявяване на Сесия за набиране на проектни предложения, в Обявата за кандидатстване се посочват теми, приоритетни дейности, финансов ресурс, максимален размер на финансиране на отделен проект, допустими бенефициенти, срокове и график за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите. Публикуват се актуални Насоки за кандидатстване и отчитане, и образци на документи.  

 1. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Основната цел на програмата е съхраняване, развиване и инвестиране в младежта като социален капитал на общината. Тя е израз на местната политика за изграждане и укрепване капацитета на организациите, които работят с и за младите хора. Програмата подпомага решаването на конкретни проблеми и задоволява потребности, определени от младите хора в общината.

 1. ПОДПРОГРАМИ

Програмата се състои от 3 /три/ подпрограми:

“МЛАДИТЕ ЗА СОФИЯ – ЛИДЕРСТВО, ДОБРОВОЛЧЕСТВО, АКТИВНОСТ”
“МОЯТ ГРАД – ТЕРИТОРИЯ НА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ“
 “СПОДЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА, ТОЛЕРАНТНОСТ И ПОДКРЕПА“
 1. БЕНИФИЦИЕНТИ И ОБХВАТ
 1. Бенефициенти

Допустими кандидати по програмата са:

 1. Районни администрации и малки населени места или Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към районни администрации;
  1. Общински, държавни и частни средни училища, вкл. професионални и/или профилирани гимназии, които обхващат ученици от гимназиален етап на обучение или ученически съвети към средните училища;
  1. Центрове за подкрепа на личностно развитие;
  1. Читалища и общински центрове, които осъществяват дейности с младежи;
  1. Висши училища или Студентски съвети;
  1. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
  1. Младежки организации, съгласно Закона за младежта.
 • Обхват – времеви, териториален
  •  Във времеви аспект Програмата подкрепя изпълнение на проекти в рамките на една календарна година, като одобрените дейности по проекта се реализират след влязло в сила Решение на Столичен общински съвет.
  • В териториален аспект основните дейности на проекта се реализират на територията на Столична община.
  • Обхват на целева група – „Лица на възраст от 15 до 29 години включително“, съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на Закон за младежта.

Условно разделение по възраст:

 • Ученици – 15 – 18/19 г.
 • Студенти – от 18 г.
 • Млади хора до 29 г.
 1. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОГРАМАТА
 1. Доклад до Столичен общински съвет за обявяване на Сесия за набиране на проектни предложения по Програма „София – град на младите и активните“. Решение на Столичен общински съвет за обявяване на сесия и процедура по набиране на проектни предложения.
 2. Публикуване и популяризиране на Програмата  на официалния електронен портал на Столична община – www.sofia.bg – Спорт и младежки дейности – Програми и проекти – Програма „София – град на младите и активните“.
 3. Подаване на проектните предложения по електронен път през електронна платформа на Програмата., съгласно срокове и образци, посочени в Обявата за кандидатстване, утвърдена с Решение на Столичен общински съвет.
 4. Определяне на Експертна комисия със заповед на кмета на Столична община. Експертната комисия включва участие на администрацията на Столична община, общински съветници от Столичен общински съвет и външни експерти.
 5. Председателят на Експертната комисия представя на заместник-кмета по Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности” доклад за дейността на Комисията и заключения за оценените проекти с приложен Протокол от заседанията на комисията. Протоколът съдържа информация и мотивирани предложения за одобряване и неодобряване на проектите, както и за разпределение на финансовите средства до изчерпване бюджета на Програмата.
 6. Доклад до Столичен общински съвет за финансиране на одобрените проекти, включващ резултати от извършена проверка за административна допустимост и Протокол/и с Решения на Експертната комисия.
 7. Решение на Столичен общински съвет за одобряване и финансово подпомагане на проектите по Програмата. Неразделна част от Решението е протоколът на Експертната комисия, включващ  проектите, които не са одобрени за финансиране.
 8. Неодобрените за финансиране организации по Програмата се уведомяват писмено от Столична община.
 9. Одобрени за финансиране организации се уведомяват писмено за последващи административни процедури:
  1. Изготвяне и представяне на актуализирани финансови планове, съобразно размера на одобрените с решение на Столичен общински съвет средства по дейности.
  1. Сключване на договори с неправителствени организации, държавни и частни образователни институции, висши училища, читалища.
  1. Корекция на бюджета на общински образователни институции, районни администрации, Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към районни администрации, Центрове за подкрепа на личностното развитие и др.
 10. Реализиране на одобрените проекти чрез изпълнение на дейностите по одобрен финансов план.

При необходимост, по обективни причини и съобразно изисквания на Програмата, организацията може да отправи мотивирано искане за промяна в график/дейности/разходи по одобрен проект.

 1. Представяне пред Столична община на съдържателни и финансови отчети за изпълнение на дейностите по проекта. Видът, съдържанието и сроковете за представянето на отчетите и придружаващите ги документи са в съответствие със сключените договори и изисквания.

12. Доклад до Столичен общински съвет за представяне на годишен отчет и информация за изпълнение на дейностите по Програмата.

 • УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМА

1. Програма „София – град на младите и активните“ се ръководи от:

1.1. Постоянната комисия за децата, младежта и спорта на Столичен общински съвет;

1.2. Заместник–кмет на Столична община, Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“;

1.3. Координатор.

2. Председателят на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта на Столичен общински съвет и заместник–кметът по Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ представят с доклад пред Столичен общински съвет предложение за Обява за набиране на проектни предложения по Програма „София – град на младите и активните“, която включва: съдържателен обхват на Програмата, теми и дейности по Подпрограми, финансови параметри, изисквания за кандидатстване и изпълнение на проектите и график/процедура за изпълнение на Програмата.

2.1. Заместник–кметът на Столична община, Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ представя на кмета на Столична община за утвърждаване поименен състав на Експертна комисия с екипи за извършване на:

– проверка на административната допустимост;

– оценка на качеството и финансовото съответствие на постъпилите проектните предложения;

– мониторинг и контрол на изпълнението на одобрените за финансиране проекти;

–  финансова и съдържателна отчетност на одобрените проекти.

2.2. Председателят на Постоянната комисия за децата, младежта и спорта на Столичен общински съвет и заместник–кметът по Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ представят с доклад пред Столичен общински съвет съдържателен и финансов отчет за изпълнение на Програмата за предходната година.

3. Координатор на Програма „София – град на младите и активните“ е директорът на дирекция „Спорт и младежки дейности“ на Столична община. Координаторът:

3.1. организира и ръководи оперативната дейност на Програма „София – град на младите и активните“ в съответствие с приетите Решения на Столичен общински съвет, съвместно с дирекция „Спорт и младежки дейности“ и администрацията на Столична община;

3.2. подготвя предложение за Обява за кандидатстване,Насоки за кандидатстване и отчитане на проекти, образци на документи и годишно разпределение на средствата в рамките на отпуснатия бюджет, които се съгласуват със заместник-кмет Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ и Постоянната комисия за децата, младежта и спорта на Столичен общински съвет;

3.3. популяризира Програмата „София – град на младите и активните“;

3.4. организира процеса на кандидатстване, приемане, оценяване на проектните предложения, подписване на договори/корекция на бюджет с одобрените кандидати, контрол по изпълнението и отчитането на финансираните проектни предложения;

3.5. организира съхраняването на резултатите от финансираните проекти;

3.6. провежда консултации и обучения във връзка с целта, подпрограмите и темите на Програмата, ориентирани към потенциални участници в Програмата и експерт – оценителите;

3.7. упражнява контрол върху изпълнение на проектите и разходването на средствата;

3.8. подготвя обобщен финансов и съдържателен отчет за изпълнение на проектите за програмния период на Програмата. Отчетът съдържа препоръки и предложения за подобрения на Програмата.

 • РЕГЛАМЕНТ И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ

1. Кандидатстващата организация/институция трябва да бъде със седалище и адрес на управление на територията на Столична община, отговаряща на следните изисквания:

1.1. Да има регистрация в Търговския регистър и регистъра на Юридически лица с нестопанска цел, от която е видно актуалното състояние към датата на подаване на проектното предложение;

1.2. Да има актуална акредитация на висшето училище в Регистъра на висшите училища в Р.България;

1.3. Да има регистрация в Публичния Регистър на народните читалища и читалищни сдружения и съюзи към датата на подаване на заявлението;

1.4. Да няма данъчни задължения към държавата по чл. 87, ал. 6 от Данъчно–осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/;

1.5. Да няма данъчни задължения към Столична община по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ във връзка със Закона за местните данъци и такси.

2. Нямат право да кандидатстват за финансиране организации, които:

2.1. имат парични задължения към Столична община и/или държавата, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

2.2. не са изпълнили условията по предходно финансиране по Програма „София – град на младите и активните“

2.3. са обект на конфликт на интереси;

3. Кандидатстващата организация подава само едно проектно предложение по обявената сесия и може да бъде партньор само в още едно проектно предложение.

4. Кандидатът следва да разполага с оперативен капацитет за изпълнение на проекта, да определи координатор и финансово отговорно лице.

5. Допустими партньори са организации, отговарящи на изискванията за допустими кандидати. По обявената процедура включването на партньори е допустимо единствено и само в случай, че същите няма да разходват средства от одобрения бюджет.

 • НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатстването се осъществява чрез подаване на проектното предложение и документи по образец през електронната платформа на Програмата.

1. За общински образователни институции, районни администрации/ Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към районни администрации, малки населени места и др.

1.1. Формуляр за кандидатстване (по образец);

 1. Бюджет на проекта и бюджетна обосновка (по образец);
  1. При кандидатстване на Ученически съвети – представяне на Писмо за подкрепа от ръководителя на образователната институция (по образец);
  1. Декларация за липса на конфликт на интереси (по образец);
  1. Придружително писмо за партньорство, в случай че има посочен партньор (по образец); Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни (по образец).
 •  За юридически лица с нестопанска цел, висши училища, частни и държавни средни училища:
  • Формуляр за кандидатстване (по образец);
  • Бюджет на проекта и бюджетна обосновка (по образец);
  • Декларация за липса на конфликт на интереси (по образец);
  • Декларация за липса на задължения към държавата и Столична община (по образец);
  • Придружително писмо за партньорство, в случай че има посочен партньор (по образец);
  • Декларация за съгласие за събиране, използване и обработване на лични данни (по образец).
 • Документи, които НЕ се прилагат от кандидата, а проверката се извършва административно от дирекция „Спорт и младежки дейности“:
  • Справка от Регистър БУЛСТАТ на организацията;
  • Справка  от интернет страницата на Търговския регистър и регистър Юридически лица с нестопанска цел, от която е видно актуалното състояние на юридическото лице към датата на подаване на проектното предложение;
  • Справка за липса на парични задължения към задължения към Столична община във връзка със Закона за местните данъци и такси;
  • Справка от интернет страницата на Националната агенция за оценяване и акредитация за актуална акредитация на висшето училище;
  • Справка за актуално състояние от Публичния Регистър на народните читалища и читалищни сдружения и съюзи към датата на подаване на заявлението.
 • След одобрение на проекта за целите на подписване на договор за предоставяне на финансиране по Програмата се представят:
  • Документ, удостоверяващ наличие на разплащателна сметка на името на организацията,  издаден от съответната банка в лева (с отразени име и адрес, IBAN и BIC код на банката). Документът не се прилага от общински средни училища, ученически съвети към общински средни училища и столични районни администрации и Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към районни администрации;
  • Удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) за липса на парични задължения към държавата от Национална агенция по приходите за съответната година, в която се кандидатства – заверено „Вярно с оригинала” (за частни образователни институции и юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народните читалища, Закона за висшето образование, Закона за младежта);
  • Декларация за липса на двойно финансиране (по образец);
  • Декларация за авторски права (по образец).

IX. АДИМИНИСТРАТИВНА ДОПУСТИМОСТ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Оценката на проектните предложения включва следните етапи: административна проверка, оценка на качеството на проектното предложение и ред за класиране на проектите.

 1. Първи етапАдминистративна допустимост:
  1. Оценката на административното съответствие на проектните предложения се извършва от екип на експертната комисия,
  1. На етап административна оценка, експертната комисия може да изисква неприложени изискуеми документи от кандидатите. Изисканите допълнително документи следва да бъдат предоставени от кандидатите в 3-дневен срок от изпратеното уведомление чрез електронната платформа за кандидатстване и отчитане на проекти.
  1. Кандидатът предоставя изискуемите документи, като ги прикачва в платформата. С допълнително представените документи не могат да бъдат правени промени по подадения вече проект.
 • Втори етап – Оценка на качеството на проектните предложения:
 • Проектните предложения, преминали успешно административна проверка, се допускат към етап на оценка на качеството и финансовото съответствие.
  • Оценката и разпределянето на финансовите средства се извършва, съгласно утвърдена таблица за оценка, с показатели за:
 • Капацитет на кандидата и партньорите – има опит и експертиза, разполага със съответните технически средства и капацитет, човешки ресурси;
 • Съответствие на проектната идея с темата и целта на Програмата – съответства на подпрограма и тема, съответства на целта на Програма „София – град на младите и активните“ и Стратегия за младите хора на Столична община;
 • Ясно идентифицирани потребности на целевите групи – аргументирано са определени проблемите и потребностите на целевите групи; ясно е дефинирана целевата група в проекта; формулираните цели са специфични към целевата група; очакваните резултати са релевантни на цели, дейности и потребности на целевата група;
 • Качество на проектното предложение – предложените дейности са подходящи и съответстват на целите/очакваните резултати/целевата група; проектната идея съдържа елементи на новаторство и иновативност; проектът ще допринесе за развитието на общността; дейностите/ подходите са избрани правилно, съобразно потребностите на целевите групи; използваният подход за информираност и публичност е съобразен с каналите за комуникация за младите хора и общността; предложеният график на дейностите е ясен и изпълним;
 • Реалистичен, балансиран и логически обвързан бюджет – бюджетът е реалистичен и изчисленията са верни; връзката между планирани разходи и проектните дейности е ясна; разходите са ефективно разпределени; разпределението на средствата по преки и непреки разходи е точно и вярно; има осигурено съфинансиране;
 • Очаквани резултати и устойчивост на проекта – количествените и качествени индикатори са специфични, реалистични и измерими; проектът създава възможности за мултиплициране.
  • Проектните предложения се оценяват от трима оценители, със съответната експертиза по отделните подпрограми. След изготвяне на три независими оценки, проектът се оценява с оценка равна на средноаритметичното на трите оценки.
  • Оценителите могат да предложат корекции в бюджета на проектно предложение, в случай че при оценката се установи наличие на недопустими дейности и/или разходи, несъответствие между предвидените дейности и видовете заложени разходи, както и дублиране на разходи.

3. Трети етапРед за класиране:

 • Предлаганите от експертната комисия за финансиране проектни предложения се класират в низходящ ред по подпрограми до изчерпване на финансовия ресурс.
  • Максималният брой точки, който може да получи едно проектно предложение, е 100 точки.
  • Останалите одобрени проекти предложения се класират в „резерви“. При наличие на допълнителен ресурс или отказ (непредставени документи, изисквани от одобрената за финансиране организация), за финансиране се предлагат проекти от „резерви“ – отново по низходящ ред до изчерпване на финансовия ресурс.
 • ДОПУСТИМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ:
 1. Допустими дейности

Всички дейности, пряко свързани с реализацията на проекта, посочени в обявявeната Сесия за набиране на проектни предложения по Програма „София – град на младите и активните“.

 • Допустими разходи

За да бъдат отпуснати по Програмата, разходите трябва да са законосъобразни, съгласно приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство, както и да са в съответствие с реалните пазарни цени и изискванията на Програмата:

 • да са законосъобразни и извършени в предварително одобрения срок на проекта;
 • да са обвързани пряко с изпълнение на проектните дейности;
 • да са извършени срещу необходимите разходо-оправдателни документи – фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност, съгласно националното законодателство.

Разходите могат да бъдат:

Преки разходи (минимум 80% от общия бюджет на проекта) – представляват необходимия финансов ресурс за осъществяване на основните дейности по проекта.

Непреки разходи – (максимум до 20% от общия бюджет на проекта) – разходи за управление на проекта.

 • Собствен финансов принос (съфинансиране)

Съфинансирането от страна на кандидатите не е задължително условие по Програмата, но дава предимство чрез получаване на допълнителни точки при оценяването.

Посоченият при кандидатстване собствен финансов принос се отчита с разходооправдателни документи по същия начин, както и предоставеното финансиране от Столична община.

 • Недопустими за финансиране дейности/разходи по Програмата:
 • дейности, свързани с политически партии;
 • дарения с благотворителна цел;
 • покриване на загуби или дългове;
 • погасяване на дължими лихви;
 • закупуване на земя или сгради, инфраструктура;
 • банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;
 • разходи, направени преди одобрението на проекта;
 • други разходи, несвързани пряко с целта на проекта;
 • глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
 • разходи, финансирани по друг проект, програма със средства от бюджета на Столична община, национално и/или друго финансиране.
 • ФИНАНСИРАНЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНА ДОГОВОРЕНОСТ

1Изпълнението на Програмата се осигурява със средства от годишния бюджет на Столична община, дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички”.

2.  Общият бюджет на Програмата се определя след приемане на годишния бюджет на Столична община, по предложение на заместник-кмета по Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ и се съгласува с Постоянната комисия за децата младежта спорта към Столичен общински съвет.

3. Организациите, получили финансиране за изпълнение на проекти са задължени да популяризират полученото финансиране и да поставят герба на Столична община и текстът „Проектът е финансиран по Програма „София – град на младите и активните“ на Столична община“ на всички информационни материали (печатни, видео и в интернет).  

 • Институционалната договореност между Столична община и:
  • общински структури (образователни институции, районни администрации, малки населени места, Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към районни администрации) – чрез корекция на бюджета към съответната институция, съгласно заповед на кмета на Столична община – 100% от одобрената сума по проект;
  • частни и държавни образователни институции – сключване на договор с кмета на Столична община;
  • Неправителствени организации и юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народните читалища, Закона за висшето образование, Закона за младежта – сключване на договор с кмета на Столична община.
  • Финансирането по договор от Столична община се извършва на траншове:

Първо плащане – 60 % от сумата по договора в срок до 15 (петнадесет) дни от датата на влизане в сила на договора;

Второ плащане – 40% или остатък от сумата по договора, до стойността на одобрените разходи, след представяне и одобрение на краен финансов и съдържателен отчет на проекта, с приложени отчетни документи, съответстващи на изискванията на Закона за счетоводството за направените разходи.

 • ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Изпълнението на одобрените проекти по Програма „София – град на младите и активните“ следва да доведе до постигане на промяна в показатели, свързани с:

 • Надградени знания, умения и опит на младите хора за личностно и професионално развитие;
 • Създадени нови по-добри условия  и възможности за сътрудничество;
 • Привлечен обществен интерес към важни за младите хора теми и проблеми;
 • Осигурени възможности за пълноценно и активно участие на младите хора в обществения живот;
 • Създадена благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за ефективна професионална реализация и личностно развитие на младите хора;
 • Нови младежки пространства (открити и закрити) със свободен достъп;
 • Неформално образование, гражданско и здравно образование, медийна грамотност, доброволчество и други;
 • Инициативи, кампании и дейности за работа в мрежа;
 • Младежки форуми, фестивали, кампании и други;
 • Младежка активност и участие на младите хора в обществения живот;
 • Достъп до информация, дигитална и медийна грамотност на младите хора;
 • Превенция на рисково поведение, социално изключване на млади хора в неравностойно положение, маргинализирани групи и младежи със специални образователни потребности.

XIII. МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ

 1. Столична община осъществява текущ и последващ контрол върху извършваните дейности, финансирани по Програма „София – град на младите и активните“.
  1. Мониторингът на изпълнението на дейностите се извършва от експерти на Столична община и общински съветници.
  1. Финансираните организации носят отговорност за организацията и управлението на дейностите по одобрените проекти и целесъобразното разходване на предоставените средства.
  1. Отчитане на проектите:

4.1. Проектите се отчитат, съгласно условия и срок, посочени в Обявата за кандидатстване договори  с представяне на окончателен съдържателен и финансов отчет (по образец).

4.2. Отчетът се представя от финансираната организация чрез електронната платформа за кандидатстване и отчитане на проекти по Програмата.

4.3. Отчетът се одобрява от определени със заповед на кмета на Столична община служебни лица от администрацията на Столична община.

4.4. Финансираната организация води отделна счетоводна отчетност на разходите по проекта, финансиран от бюджета на Столична община.

https://www.sofia.bg/sofia-city-of-the-young

Skip to content