СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

ПОКАНА за кандидатстване за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища по основната фаза на интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” по програма LIFE на Европейския съюз

ПОКАНА

за кандидатстване по Основната фаза на проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата

Основната фаза за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата се изпълнява в рамките на Интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN AIR по Програма LIFE на Европейския съюз (наричан за краткост по-долу „Проекта“). Главната цел на Проекта е да допринесе за намаляването на количеството на фините прахови частици – основен проблем на качеството на въздуха в България. Замърсяването на въздуха с фини прахови частици (ФПЧ) най-често е резултат от използването на твърдо гориво за битовото отопление през зимата, съчетано с емисиите на вредни вещества от автомобилния транспорт.

Началната дата за кандидатстване е 16.01.2023 г.

Краен срок: Поканата за кандидатстване ще остане отворена до изчерпване на финансовия ресурс по проекта, но не по-късно от 30.04.2024 г.

1. СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Класирането на кандидатите и публикуването на списък на одобрените кандидати се извършват периодично съгласно посочения в т. 8 график.

2. КАКВО СЕ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПО ПРОЕКТА

Всеки от одобрените кандидати за участие в Основната фаза ще получи безвъзмездно:

1. Демонтаж на заменяното отоплително устройство, изнасяне от жилището, натоварването на превозното средство, транспортирането му до площадка за временно съхранение, с цел последващо предаване за рециклиране.

2. Доставка, пренасяне до мястото на монтажа и монтаж на ново отоплително устройство в жилището на одобрения кандидат. Различните отоплителни устройства, които ще се предоставят безвъзмездно по проекта са описани по-долу в т. 5 „Отоплителни устройства, за които може да се кандидатства“.

3. Документи от производителя за монтираното отоплително устройство, вкл. инструкции на бълг. език, гаранционна карта и др.

4. Инструктаж на място при доставка и монтаж на новото отоплително устройство за правилна експлоатация и поддръжка.

5. Гаранционен сервиз на доставеното и монтирано ново отоплително устройство в рамките на гаранционния срок, при условие на спазване от страна на одобрения кандидат на изискванията за правилна експлоатация, поддръжка и годишна профилактика.

6. Годишна профилактика на доставеното ново отоплително устройство – еднократно в периода след първия отоплителен сезон и преди втория отоплителен сезон, считано от доставката и монтажа на новото отоплително оборудване.

Всички останали разходи, в т. ч. изграждане/ремонт на вътрешна инсталация за отопление на водна риза, разходи за изграждане и присъединяване към външна инсталация за свързване към централната газопреносна мрежа, както и други разходи, свързани с газификацията на имота, са за сметка на кандидата.

3. КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА

(КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОСНОВНАТА ФАЗА)

Всеки кандидат трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. Да е собственик/съсобственик на жилище, за отоплението на което се използва отоплително/и устройство/а на дърва и/или въглища. Жилището да се намира на адрес, попадащ в следните квартали/населени места на територията на Столична община:
Квартал/населено мястоРайон
1с. МраморВръбница
2с. ВолуякВръбница
3с. БусманциИскър
4кв. ФилиповциЛюлин
5кв. ТребичНадежда
6с. ЧепинциНови Искър
7с. НегованНови Искър
8с. СветовраченеНови Искър
9с. КубратовоНови Искър
10с. КазиченеПанчарево
11с. КривинаПанчарево
12кв. АбдовицаИскър
13кв. Димитър МиленковИскър
14с. ВладаяВитоша
15с. МърчаевоВитоша
16кв. ОбеляВръбница
17в.з. Малинова долинаВитоша
 • Да осигури съгласие от съсобственик/съсобственици на жилището, в което ще се сменя старото отоплително устройство с ново, в случай че кандидатът притежава по-малко от 51% от идеалните части на имота. Съгласието се осигурява чрез подписване на декларация по образец от всеки съсобственик/съсобственици, които заедно с кандидата притежават най-малко 51% от идеалните части на жилището.
 • Жилището, за което се кандидатства за подмяна на отоплителното устройство, да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран търговец по смисъла на Търговски закон.
 • Да не е използвал безвъзмездно финансиране от национални или общински програми, или програми на ЕС или други програми за закупуване или предоставяне на отоплителни устройства.
 • Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се подменя/т отоплителното/ите устройство/а.
 • Само за кандидати, желаещи преминаване от отопление на дърва и/или въглища към отопление на природен газ, да има технически достъп за доставка на природен газ от лицензирано газоразпределително дружество чрез централна газоразпределителна мрежа.
 • Само за кандидати, желаещи преминаване от отопление на дърва и/или въглища към отопление на природен газ за жилища, които са извън пряк достъп до централна газоразпределителната мрежа, да има техническа възможност за доставка на природен газ за отопление от лицензираното дружество.
 • Само за кандидати, на които имотът се намира в сграда в режим на етажна собственост и сградата се газифицира за първи път, да има Решение на Общото събрание на етажната собственост, прието с мнозинство, съгласно Закона за устройство на територията и Закона за управление на етажната собственост

Лице, което не отговаря на посочените по-горе критерии за допустимост, не може да кандидатства по настоящата покана за Основната фаза.

При подаване на документи за кандидатстване всеки кандидат трябва изрично писмено да декларира, че е съгласен:

 • да получи безвъзмездно точно определено допустимо ново отоплително устройство от посочените видове в настоящата покана за кандидатстване по Основната фаза на проекта за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата;
 • да предаде безвъзмездно на общината заменяното отоплително устройство на дърва и/или въглища с цел неговото последващо рециклиране;
 • да предостави доброволно лични данни, които да се използват за целите на кандидатстването му по проект LIFE17 IPE/BG/000012 – LIFE IP CLEAN;
 • да предоставя достъп до имота на представители на общината, на газоразпределителното дружество и на Изпълнителите, определени от общината за демонтиране и извозване на заменяното отоплително устройство на дърва/въглища и за доставка и монтаж на новото отоплително устройство.

4. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

За да участва в класирането, всеки кандидат трябва да представи:

 1. Попълнен правилно и в пълнота формуляр за кандидатстване (попълнен предварително или в центъра за прием на документи) – Приложение № 3 за отоплителни устройства на пелети или природен газ или Приложение № 3.1 за климатици;
 2. Подписани следните декларации, които са приложение към формуляра за кандидатстване:
  1. Декларация по образец Д1;
  1. Декларация по образец Д2;
  1. Декларация по образец Д3 (в случай, че кандидатът притежава по-малко от 51% от идеалните части на имота, за който кандидатства за смяна на отоплително устройство, е необходимо същият да представи и Приложение №1 към образец Д3);
  1. Декларация по образец Д4;
 3. Документ от газоразпределителното дружество „Овергаз“, че има техническа възможност за присъединяване на имота към изградената газоразпределителна мрежа на населеното място. Документът се прилага само от кандидати, желаещи да преминат към отопление на природен газ;
 4. Документ от лицензиран доставчик на компресиран природен газ доказващ, че има техническа възможност за доставка до имота на компресиран природен газ, в случай че до имота на кандидата няма изградена централна газоразпределителна мрежа, и че кандидатът е оборудвал имота с необходимото оборудване за съхранение на природен газ. Документът се прилага само от кандидати, желаещи да преминат към отопление на природен газ;
 5. Копие от Решението на Общото събрание на етажната собственост за газификация, прието с мнозинство, съгласно Закона за устройство на територията и Закона за управление на етажната собственост – документът се прилага само от кандидати, желаещи да преминат към отопление на природен газ и чийто имот се намира в сграда в режим на етажна собственост и сградата се газифицира за първи път.

Образците на формуляр за кандидатстване, на декларациите, както и настоящата покана, могат да се намерят тук

или

на интернет страницата на Проекта: http://lifeipcleanair.eu/ в Раздел „Новини“ и Раздел „Кандидатствай“

5. ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА, ЗА КОИТО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА

Отоплителни устройства, използващи за отопление пелети:

Топловъздушна пелетна камина 6 kW ± 10 %

Топловъздушна пелетна камина 8 kW ± 10 %

Топловъздушна пелетна камина 10 kW ± 10 %

Топловъздушна пелетна камина 12 kW ± 10 %

Пелетна камина с водна риза 12 kW ± 10 %

Пелетна камина с водна риза 18 kW ± 10 %

Пелетна камина с водна риза 25 kW ± 10 %

Пелетен котел 25 kW ± 10 %

Пелетен котел 33 kW ± 10 %

Пелетен котел 39 kW ± 10 %

Отоплителни устройства, използващи за отопление природен газ:

Едноконтурен кондензационен котел на природен газ ≥ 24 kW

Едноконтурен кондензационен котел на природен газ ≥ 33 kW

Едноконтурен кондензационен котел на природен газ ≥ 42 kW

Двуконтурен кондензационен котел на природен газ ≥ 24 kW

Двуконтурен кондензационен котел на природен газ ≥ 35 kW

Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер ≥ 24 kW

Газов конвектор 1,5 – 3 kW

Газов конвектор 1,8 – 5 kW

Климатици

Климатик 9000 BTU

Климатик 12 000 BTU

Климатик 15 000 BTU

Климатик 18 000 BTU

Климатик 24 000 BTU

Климатик 30 000 BTU

Радиатори:

Стоманен панелен радиатор (500×1200)

Стоманен панелен радиатор (500×1800)

Всеки кандидат има право да кандидатства за максимум:

 • 1 брой отоплително устройство на пелети или
 • 1 брой котел на природен газ или
 • 2 броя газови конвектори независимо от мощността им или
 • 2 броя климатици независимо от мощността им.

В случай, че кандидатът избере камина с водна риза, пелетен котел или котел на природен газ, той има право да кандидатства и за максимум два броя стоманени панелни радиатори, независимо от размерите им.

Не се допуска кандидатът да заяви за получаване друг вид и повече на брой отоплителни устройства извън посоченото в настоящата Покана.

6. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

КОНСУЛТАЦИИ

Документите за кандидатстване могат да се подават, както следва:

Район „Люлин“

За кв. „Филиповци“: всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, на адрес: бул. „Захари Стоянов“ № 15 (сградата на районната администрация), тел. за контакти: 02/923 72 29.

При подаване на документите всеки кандидат представя:

1. Лична карта на кандидата;

2. Удостоверение за настоящ адрес (само за кандидати, които кандидатстват за смяна на отоплително устройство в имот, който за тях се явява „настоящ“ адрес);

3. Документ за собственост на имота, за който се кандидатства за смяна на отоплителното устройство (нотариален акт, и/или удостоверение за ползване, съгласно Закона за устройство на територията, и/или договор за делба, и/или удостоверение за наследници и др. приложими документи);

4. Документ за заплатени дължими към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се подменя отоплителното устройство.

В посочените по-горе офиси за прием на документи могат да се предоставят консултации на кандидатите – както относно изискванията и документите за кандидатстване, така и относно подходящото отоплително устройство от посочените в настоящата покана, за което се кандидатства. За улеснение на кандидатите е разработен специален електронен калкулатор, който позволява на кандидатите сами да изчислят най-подходящото отоплително устройство за нуждите на домакинството си. За целта те трябва да въведат в електронния калкулатор необходимата информация. Електронният калкулатор е публикуван на интернет страницата на Проекта: https://lifeipcleanair.eu/ в Раздел „Калкулатор“.

Формуляр за кандидатстване се приема и регистрира само, ако е попълнен правилно и в пълнота с приложени към него всички изискуеми документи. При подаване на формуляра за кандидатстване и документите към него, експертите на общината в съответния офис за прием на документи правят пълна проверка на място за пълнота на попълнения формуляр и декларации и документи към него, като всички данни от формуляра за кандидатстване се попълват на място от експертите на общината и в електронен формат. При необходимост от оказване на помощ на кандидатите, определени части от формуляра за кандидатстване или целият формуляр за кандидатстване могат да се попълнят на място с помощта на експерти от общината в съответния офис за приемане на документи по настоящата покана. В случай че даден кандидат е необходимо да набави допълнителна информация за попълване на формуляра за кандидатстване, както и да набави липсващи документи, експертите от офиса за прием на документи консултират на място кандидата. Кандидатът може да набавя и да представя допълнително необходимите информация и липсващи документи в цялата им пълнота до крайния срок за кандидатстване.

Гражданите могат да задават въпроси и по електронен път на следния адрес:

lifeipcleanair@sofia.bg

7. КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

Кандидатите, които отговарят на всички приложими критерии за допустимост, посочени в т. 3 по-горе, ще се оценяват чрез прилагане на система от критерии за приоритизиране, като по-долу са представени точките, които може да получи даден кандидат, ако отговаря на съответния критерий. Информацията, необходима за присъждане на съответния брой точки, се потвърждава от кандидатите чрез подписване на декларация по образец Д2. Впоследствие общината проверява истинността на декларираната информация чрез компетентните органи, чрез проверки на място и/или изискване на съответни документи от компетентни органи и/или от кандидата.

Ще бъде приложена следната критериална система за класиране на кандидатите:

Критерий 1. Смяна на отоплението на дърва и/или въглища с отопление на природен газ

По този критерий ще се присъждат общо 2 точки, в случай че кандидатът е кандидатствал за отоплително устройство на природен газ

Критерий 2. Наличие в домакинството на:

 • Дете до 2-годишна възраст – 2 точки
 • Лице с увреждания – 2 точки
 • Лице на възраст над 70 години – 2 точки

Максималният брой точки по този критерий е 6 точки.

Информацията, представена в декларацията по образец може да се провери впоследствие чрез представяне от кандидата/крайния бенефициент и/или от компетентните институции при поискване от общината на следните документи:

 • Адресна регистрация, удостоверена от лична карта или удостоверение за настоящ адрес, издадено от общината преди датата на подаване на формуляра за кандидатстване;
 • Копие от лична карта/удостоверение за настоящ адрес на родител и копие от акт за раждане на детето;
 • Решение от ТЕЛК/НЕЛК и/или удостоверение от АХУ или АСП;
 • Копие от личната карта/удостоверение за настоящ адрес на лицето, което е на възраст над 70 години

Критерий 3. Брой лица, които ще се отопляват с отоплителния уред, за който се кандидатства

 • 1 лице – 1 точка
 • 2 лица – 2 точки
 • 3 лица – 3 точки
 • 4 и повече лица – 4 точки

Максималният брой точки по този критерий е 4 точки.

За удостоверяване на предоставената от кандидата информация общината може да прави проверка в съответните служби или да изиска от кандидата да представи следните документи:

 • За пълнолетни лица – документ за регистрация по постоянен адрес (копие от лична карта) или удостоверение за настоящ адрес валидни към датата на подаване на документите за кандидатстване;
 • За непълнолетните лица – копие от акт за раждане.

Критерий 4. Получаване на целеви помощи за отопление и месечни социални помощи съгласно Закона за социалното подпомагане

 • За домакинства, получаващи целеви помощи за отопление – 2 точки
 • За домакинства, получаващи целеви помощи за отопление и месечни социални помощи – 3 точки

Максималният брой точки по този критерий е 3 точки.

Информацията, представена от кандидата, може да се провери впоследствие чрез представяне от кандидата и/или изискване чрез общината от компетентните институции на следните документи:

 • Заповед на директора на териториалната Дирекция „Социално подпомагане“ за предоставяне на целеви помощи за отопление за последния отоплителен сезон преди датата на подаване на документите за кандидатстване;
 • Документ за потвърждаване получаването на месечни социални помощи през месеца, предхождащ датата на подаване на документите за кандидатстване.

Критерий 5. Енергийна ефективност на жилището

По този критерий ще се присъждат точки поотделно за топлоизолацията на стените на жилищата и за поставена дограма, която осигурява добра топлоизолация:

 • Жилището е с външна топлоизолация на стените – 1 точка
 • Жилището е с топлоизолираща дограма – 1 точка

Максималният брой точки по този критерий е 2 точки.

Информацията, представена от кандидата, може да се провери впоследствие от общината чрез нарочна проверка с посещение в имота на представители на общината за удостоверяване на декларираните обстоятелства, чрез проверка в Регистъра в общинската данъчна служба, в който за целите на администрирането на „данък сгради“ съгласно ЗМДТ има описание на имота, в т.ч. по отношение на топлоизолацията и дограмата, и/или чрез представяне от кандидата/крайния бенефициент при поискване от общината на документи, например:

 • Енергиен паспорт на сградата, издаден съгласно нормативната уредба, или
 • Фактура или друг платежен документ, доказващ, че в жилището на кандидата са приложени енергоефективни мерки – топлоизолация на стените и/или поставена дограма, която осигурява добра топлоизолация

За всички кандидати, подали документи за кандидатстване за конкретен вид отоплително устройство, се прави отделно класиране, т.е. класирането е поотделно за всяка квота (квота е определеният в схемата за преход към алтернативни форми на отопление на домакинствата брой отоплителни устройства от всеки вид, които ще се предоставят на одобрените кандидати). Всички кандидати, които са одобрени за получаване на пелетна камина с водна риза, пелетен котел или кондензационен котел на природен газ и са заявили желание за получаване на радиатори, ще участват в допълнително общо класиране за получаване на радиатори.

Кандидатите се класират според получения брой точки, като за участие по настоящата покана се класират кандидатите, получили най-голям брой точки. В случай на равен брой точки на двама или повече кандидати, предимство се дава на кандидата, получил повече на брой точки по първия, след това по втория, след това по третия и т.н. критерии за класиране на кандидатите.

При изчерпване на квотите за радиатори е възможно кандидат, одобрен за получаване на пелетна камина с водна риза, пелетен котел или котел на природен газ и заявил желание за получаване на радиатори, да не получи радиатори.

В зависимост от степента на изчерпване на финансовия ресурс по проекта, общината запазва правото си да промени квотите за отоплителните устройства.

8. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Резултатите от работата на оценителната комисия на общината за класирането на кандидатите се оповестяват периодично на интернет страницата на общината по следния график:

За подадените формуляри за кандидатстване в периодаКрайна дата за обявяване на класирането
16.01.2023 г. – 28.04.2023 г.31.05.2023 г.
02.05.2023 г. – 31.07.2023 г.31.08.2023 г.
01.08.2023 г. – 31.10.2023 г.30.11.2023 г.
01.11.2023 г. – 31.01.2024 г.29.02.2024 г.
01.02.2024 г. – 30.04.2024 г.31.05.2024 г.

С оглед защита на личните данни, за всеки кандидат се публикува регистрационният номер, под който е заведен подаденият от него формуляр за кандидатстване, и броят на получените от него точки по критериите за приоритизиране. Публикува се списък на одобрените кандидати съобразно определения от общината общ финансов ресурс по настоящата Покана.

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите представя в общината технически проект за газификация на имота (включващ и вида на отоплителните устройства: газов котел или газов конвектор/и), съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите представя техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети. (Забележка: След посещение на място, от страна на техническите лица, ангажирани от Столична община, схемата може да претърпи промяна).

9. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Общината ще покани одобрените за участие в Основната фаза кандидати за подписването на договор с общината за безвъзмездното получаване на отоплителното устройство и услугите, посочени в т. 2 по-горе.

В случай че до подписване на договор одобрен кандидат се откаже от участие, общината информира следващия по ред класиран кандидат и сключва договор с него.

Общината ще информира своевременно одобрените кандидати за прогнозната дата за сключване на договори, която дата зависи от графика на доставка на отоплителните уреди.

Skip to content