СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „НАСЛЕДНИК СЪМ НА…“, ПОСВЕТЕН НА 110-ГОДИШНИНАТА ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

НАЦИОНАЛЕН ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ЧЕСТВАНЕТО НА 110 ГОДИНИ ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ (1912 – 1913 г.), СЪЗДАДЕН С РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ № 739 ОТ 6 ОКТОМВРИ 2022 г., ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА,

ОБЯВЯВА

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „НАСЛЕДНИК СЪМ НА…“, ПОСВЕТЕН НА 110-ГОДИШНИНАТА ОТ БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

Националният ученически конкурс „Наследник съм на… е част от националните чествания на 110. години от Балканските войни и се организира от Министерството на отбраната и Централно военно окръжие съвместно с Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието и Съюза на ветераните от войните на България.

I. Общи положения

Участието на България в Балканските войни през 1912 – 1913 г. е естественото продължение на националноосвободителните борби от XIX в. и изразява непоколебимия и ярък стремеж на народа към свобода и обединение. Славните победи на Българската. армия остават завинаги записани в страниците на героичния ни военен летопис, а изводите и поуките и до днес вълнуват историци, изследователи и публицисти, защото анализираните уроци са по-ценни от всяка победа.

Един от основните приоритети в отбелязването и популяризирането на 110-годишнината от Балканските войни е свързан с постигането на широк обществен .отзвук, което да допринесе за изграждането на високо патриотично съзнание като основа за военно-патриотичното възпитание на подрастващото поколение и за повишаване на самочувствието на съвременния български гражданин с чувство на отговорност към обществото и уважение към предците, взели участие или загинали във войните.

II. Цели:

> Да се провокира интересът на учениците към славното българско военноисторическо минало, което предизвиква национална гордост и да се популяризират победите на Българската армия и героизма на българския войник.

> Да се насочи вниманието на учениците към съхраняване на родовата историческа памет чрез изследователска дейност, свързана с участието на техни предци в Балканските войни, като връзка между историята и съвремието.

> Да се даде възможност за творческа изява на ученицйте.

> Да се възпитават учениците в родолюбие, човечност, етническа толерантност, в дух на патриотизъм, както и уважение и преклонение пред подвига и паметта на българските герои, участвали и загинали в борбата за национално освобождение и обединение.

III. Регламент:

• В конкурса могат да участват ученици от V до XI клас, разделени в две възрастови групй: V – VII клас и VIII – XI клас.

• Учениците разработват проекти с изследователски характер, свързани с участието на техни предци в Балканските войни (1912 – 1913 г.).

 • Форматът на проектите може да бъде историческо есе или разказ.

IV. Изисквания за оформяне и представяне на проектите:

• Проектът трябва да съдържа задължително заглавие, трите имена на автора, населено място, училище, клас, телефон за връзка, електронна поща и адрес.

• Проектът може да съдържа приложения – копия от снимки, картички, писма и др. от личен архив, копия от статии и снимки, публикувани в печатни издания, свързани с участието на родственик в Балканските войни.

• Проектът може да бъде разработен с подкрепата на родственик, учител, музеен служител, представител на териториалната структура на Централното военно окръжие, което да бъде посочено при представянетона проектите.

• Разказът или есето да бъде до 2 стандартни машинописни страници и до 4 000 знака, а текстът на всяка страница да не надхвърля 30 реда, при големина на буквите 14, шрифт Times New Roman, полета 2121212 и разстояние между редовете single.

V. Критерии за оценяване:

• Тематична обвързаност;

• Пълнота на представянето и исторически факти;

• Елементи на изследователска дейност за участие на

• Творчески подход;

• Езикова и стилистична култура.

VI. Срок за изпращане на проектите:

> До 30 септември 2023 г. изпращане на проектите до съответната териториална структура на Централното военно окръжие по електронен път на посочените в приложението е-пощи.

VIL Етапи на провеждане на конкурса и срокове:

> До 20 октомври 2023 г. областна комисия в състав началник/представител на Регионално управление на образованието, началник/представител на териториална структура на Централното военно окръжие, председател на областна организация на Съюза на ветераните от войните на България разглежда постъпилите проекти, отличава първите три в двете възрастови групи и класира съответно на първо, второ и трето място най-добрите проекти в двете възрастови групи. Награждаването на спечелилите на регионшшо ниво да се проведе по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

. > До 31 октомври 2023 г. спечелилите първо място в двете възрастови групи проекти от всяка област се изпращат от съответната териториална структура на Централното военно окръжие до Министерството на отбраната по електронен път. Комисия в състав от Представители от Министерството на отбраната, Националния военноисторически музей, Военна академия „Г. С. Раковски“, Централно военно окръжие, Централния управителен съвет на Съюза на ветераните от войните на България и РУО-София разглеждат постъпилите проекти и по допълнителни критерии определят откроилите се до 10 проекта, чиито автори ще бъдат наградени в тържествена обстановка от министъра на отбраната в допълнително определен за целта период.

> , Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Министерството на отбраната www.mod.bg в рубриката „110 години Балкански войни“.

> Популяризирането на спечелилите проекти ще се осъществи чрез отразяване от трите военни медии.

ОФИЦИАЛНИ ИМЕЙЛ АДРЕСИ НА ВОЕННИТЕ ОКРЪЖИЯ

1. ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ: mki@comd.bg

2. BO I степен – СОФИЯ: vo-sofia@comd.bg

3. BO I степен – ВАРНА: vo-vama@comd.bg

4. BO I степен – ПЛЕВЕН: vo-pleven@comd.bg

5. BO I степен – ПЛОВДИВ: vo-pl6vdiv@comd.bg

6. BO I степен – РУСЕ: vo-ruse@comd.bg

7. BO I степен – СТАРА ЗАГОРА: vo-starazagora@comd.bg

8. BO II степен – БЛАГОЕВГРАД: vo-blagoevgrad@comd.bg

9. BO II степен – БУРГАС: vo-burgas@comd.bg

10. BO II степен – ВЕЛИКО ТЪРНОВО: vo-velikotarnovo@comd.bg

11. BO II степен – ВИДИН: vo-vidin@comd.bg

12; BO II степен – ВРАЦА: vo-vratsa@comd.bg .

13. BO II степен – ГАБРОВО: vo-gabrovo@comd.bg

14. BO II степен – ДОБРИЧ: vo-dobrich@comd.bg

15. BO II степен – КЪРДЖАЛИ: vo-kardiali@comd.bg

16. BO II степен – КЮСТЕНДИЛ: vo-kustendil@comd.bg

17. BO II степен – ЛОВЕЧ: vo-lovech@comd.bg

j. 18. BO II степен – МОНТАНА: vo-montana@comd.bg

19. BO II стенен – ПАЗАРДЖИК: vo-pazardiik@comd.bg’

20. BO II степен – ПЕРНИК: vo-pemik@comd.bg

21. BO II степен – РАЗГРАД: vo-razgrad@comd.bg

22. BO II степен – СИЛИСТРА: vo-silistra@comd.bg

23. BO II степен – СЛИВЕН: vo-sliven@comd.bg

24. BO II степен – СМОЛЯН: уо- smol van@,comd.b g

25. BO II степен – ТЪРГОВИЩЕ: vo-targovishte@comd.bg

26. BO II степен – ХАСКОВО: vo-haskovo@comd.bg

27. BO II степен – ШУМЕН: vo-shumen@comd.bg

28. BO II степен – ЯМБОЛ: vo-vambol@comd.bg__

Skip to content