СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Заявление за участие в публично оповестен конкурс №8-СО-2021 на Столична община

Във връзка с публично оповестен конкурс за учредяване на срочно и възмездно право на строеж върху недвижим имот – публична общинска собственост и
в изпълнение на чл. 30, ал. 3, изр. 2 от Наредбата за за управление и разпореждане с общински спортни обекти и за финансово подпомагане на спортната дейност на територията на Столична община, съгласно който подаденото заявление се публикува на електронната страница на Столична община и на съответната районна администрация, в чийто район е разположен спортният обект, в 7-дневен срок от неговото постъпване.

Заявление за участие

Skip to content