СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Услуги, извършвани от отдел „Адмнистративно-информационно облсужване”

  НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАНЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
     Обикновена услуга
7 дни
Бърза услуга
3 дни
Експресна услуга
24 часа
1.Връчване  на удостоверение за раждане -оригиналДокумент за самоличност на единия от родителитеБезплатно
2.Издаване на удостоверение за раждане –дубликатИскане по образец, документ за самоличност, документ за платена такса5.00 лв.7.50 лв.10.00 лв.
3.Издаване на удостоверение за наследнициИскане по образец, документ за самоличност, препис-извлечение от акт за смърт, документ за платена такса. 5.00 лв.7.50 лв.10.00 лв.
4.Издаване на удостоверение за граждански брак-дубликатДокумент за самоличност, искане по образец, документ за платена такса. Необходимо е да се посочи годината на сключване на брака и имената  на другия съпруг).5.00 лв.7,50 лв.10.00 лв.
5.Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ пътИскане по образец, документ за самоличност на наследник, документ за платена такса.5.00 лв.7.50 лв.10.00 лв.
6.Поправка в акт за гражданско състояние на основание  чл.75 от ЗГР Заявление по образец, документ за самоличност, оригинал на решение на съда, с което се допуска промянатаБезплатно
7.Поправка  в акт за гражданско състояние на основание  чл.76 от ЗГРЗаявление по образец, документ за самоличност, официални документи, които доказват допусната грешка при условие, че исканата поправка не променя смисъла на актаБезплатно
8.Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина,подлежащи на легализацияДокумент за самоличност,  документ за платена такса, оригинал на издадените документи.  5,00 лв.
9.Вписване на промяна на име на основание чл.19 и чл.19а от ЗГР Безплатно
10.Вписване в акт за раждане на припознаване на детеЗаявление по образец, което се подписва пред длъжностното лице по гражданско  състояние или нотариално заверена  декларация, документ за самоличност.Безплатно – 90 дни
11.Вписване на осиновяванеЗаявление по образец, документ за самоличност, оригинал на съдебното решение, с което се допуска осиновяването.Безплатно
12.Удостоверение, че не е съставен акт за раждане или смъртЗаявление свободен текст, документ за самоличност, документ за платена такса   3.50 лв.5.25 лв.7.00 лв.
13.Издаване на удостоверение за семейно положениеИскане по образец, документ за самоличност, документ за платена такса5.00 лв.7.50 лв.10.00 лв.
14.Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и децаИскане по образец, документ за самоличност, документ за платена такса5,00 лв.7,50 лв.10,00 лв.
15.Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзкиИскане по образец, документ за самоличност, документ за платена такса5,00 лв.7,50 лв.10,00 лв.
16.Издаване на удостоверение за родените от майката децаИскане по образец, документ за самоличност, документ за платена такса3,50 лв.5,25 лв.7.00 лв
17.Издаване на удостоверение за правно ограничениеИскане по образец, документ за самоличност, документ за платена такса3.50 лв.5.25 лв.7.00 лв.
18.Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена Декларация по образец,  документ за самоличност, документ доказващ разликата в имената, документ за платена такса3.50 лв.5.25 лв.7.00 лв.
19.Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населениетоИскане по образец, писмо от дирекция „Миграция при МВР, документ за самоличност, или писмо от дирекция „Миграция”, документ за платена такса3,50 лв.5,25 лв.7,00 лв.
20.Издаване на удостоверение за сключване на граждански брак от български гражданин в чужбина Искане по образец, документ за самоличност , документ за платена такса, удостоверение, от което да са видни имената, датата на раждане, полът и семейното положение  на чуждия гражданин , преведен и легализиран.3,50 лв.5,25 лв.7,00 лв.
21.Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Р БългарияИскане по образец, документ за самоличност, документ за платена такса, декларация от българския гражданин по чл. 21, ал.2 от Наредбата за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението3,50 лв.5,25 лв.7,00 лв.
22.Издаване на удостоверение за постоянен адресИскане по образец, документ за самоличност, документ за платена такса2.50 лв.
23.Издаване на удостоверение за настоящ адрес Искане по образец, документ за самоличност, документ за платена такса2.50 лв.
24.Издаване на удостоверение при заявена промяна на постоянен адресАдресна карта, документ за самоличност,  документ за платена такса, документи по чл.92 от ЗГР (документ за собственост, ако лицето е собственик или декларация за съгласие от собственика, подписана пред  длъжното лице и документа му за собственост)

Можете да заявите и онлайн на адрес: https://address.sofia.bg/bg (безплатно)
2.50 лв.
25.Издаване на удостоверение при заявена промяна на настоящ адресАдресна карта, документ за самоличност,  документ за платена такса, документи по чл.92 от ЗГР (документ за собственост, ако лицето е собственик или декларация за съгласие от собственика, подписана пред  длъжностното лице и документа му за собственост)

Можете да заявите и онлайн на адрес: https://address.sofia.bg/bg (безплатно)
2.50 лв.
26.Издаване на удостоверение за  промени на постоянен адресИскане по образец, документ за самоличност, документ за платена такса3,50 лв.5,25лв.7.00 лв
27.Издаване на удостоверение за промени на настоящ адресИскане по образец, документ за самоличност, документ за платена такса3,50 лв.5,25 лв.7.00 лв
28.Издаване на други удостоверения по искане на граждани на база данни от регистрите по гражданско състояние.Документ за самоличност, заявление по образец, документ за платена такса, други удостоверяващи документи3.50 лв.5,25 лв.7,00 лв.
29.Приемане и комплектоване на молба за  регистрация на брачен договор в регистъра на имуществените отношенияЗаявление по образец , документ за самоличност, официален документ от нотариус,  оформил и регистрирал брачния договор.24,00 лв.
30.Издаване на заверено копие от личен регистационен картон или семеен регистърДокумент за самоличност, заявление по образец, документ за платена такса0.50 лв./на стр.
31.Служебно изискване на документи от други администрации по искане на гражданиЗаявление по образец, документ за самоличност, документ за платена такса12,00 лв.
32.Удостоверение за извършена промяна в ЛРК и НБД „Население” Искане по образец, документ за самоличност,  удостоверение за раждане,  други документи доказващи необходимостта от промяната, Безплатно
33.Присвояване на ЕГН на български гражданин,  на лице с придобито българско гражданство, с разрешено постоянно пребиваване, със статут на бежанец или без гражданство.Уведомително писмо от Министерство на правосъдието,  писмо от дирекция „Миграция”, документ за самоличност.Безплатно
34.Промяна на ЕГН на български гражданинЗаявление по образец,  документ за самоличност, удостоверение за раждане.Безплатно
35.Вписване на промяна или поправка на име в акт за гражданско състояниеИскане по образец, документ за самоличност,официален документ, доказващ грешката или пропуска, съдебно решение.Безплатно
36Комплектоване и  изпращане в Министерство на правосъдието на молби  за установяване на българско гражданствоИскане за установяване на българско гражданство, 2 бр. снимки, документ за платена такса за Министерство на правосъдието, удостоверение за раждане, копие от документ за самоличност, копие от Указ на Президента, документ за платена такса към районната администрация.12,00 лв.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:

  1. Заявление за издаване на документ от регистъра по гражданско състояние на район „Люлин“ – Столична община
  2. Адресна карта за настоящ адрес
  3. Заявление за постоянен адрес
  4. Искане за издаване на удостоверение за наследници
  5. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
  6. Декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация

Skip to content