СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

ВАЖНО!!! Гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация на изборите на 11 юли 2021 г.

Право на гласуване с подвижна избирателна кутия имат избирателите, поставени под задължителна изолация или задължителна карантина съгласно чл. 61, ал. 1 и ал. 2 от Закона за здравето, в Предсрочните избори за народни представители за Народно събрание – 11 юли 2021 г., като гласуват в мястото (адреса), където са поставени под задължителна изолация или задължителна карантина на територията на Столична община. Заявлението за вписване в Списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината, района или кметството, орган по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс, в периода от 01.07.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 11 юли 2021 г. включително.

В случай че сте поставен под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, но желаете да упражните правото си на глас в изборния ден, можете да подадете заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в Предсрочните избори за народни представители на 11.07.2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, при условие, че отговаряте на следните условия:
• Да сте поставен под задължителна изолация, не по-рано от 28 юни 2021 г., като за дата на изолиране се счита датата на положителния резултат за COVID-19;
• Да сте поставен под задължителна карантина, не по-рано от 02 юли 2021 г.

Заявленията се подават по един от следните начини:

1. В писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление  по образец – Приложение № 1 (Решение № 350-НС/30 юни 2021 г.):
• Подадено от упълномощено лице с пълномощно в свободен текст (без изискване за нотариална заверка на същото) в Столична община/съответната районна администрация по местонахождение на адреса на изолация или карантина;
• Изпратено по факс: 02 988 56 97;
• 
Изпратено по пощата на адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, Столична община.

БЛАНКА НА ЗАЯВЛЕНИЕ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2. Чрез подаване на заявление по електронен път:
• Чрез Портала на Столична община https://izbori.sofia.bg/public/home/izbori/index, (без да е налице изискване за квалифициран електронен подпис (КЕП) или облачен КЕП Evro Trust или облачен КЕП B-Trust);
• Изпратено попълнено заявление на електронна поща: psik.covid@sofia.bg  (без изискване за подпис).

БЛАНКА

3. На безплатен телефонен номер: 02 904 13 51.

За допълнителна информация можете да се обръщате към нас на безплатен телефон: 02 904 13 51.

Skip to content