СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Услуги, извършвани от отдел „Управление на общинската собственост и жилищния фонд“

  НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИСРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТАКСИ*
1.  Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот
Правно основание – Закон за общинската собственост, чл. 62, ал. 4
1. Заявление по образец 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно (необходими само за легитимиране при подаване на заявлението) 3. Скица на имота, издадена от СГКК; 4. Документ за собственост; 5. Удостоверение за наследници (при необходимост) 6. Документ за платена такса.  Бърза услуга – 15 работни дни   
Обикновена услуга – 30 работни дни  
Бърза – 22,50 лв.
           Обикновена – 15 лв.  
2.Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
Правно основание – Закон за общинската собственост, чл. 62, ал. 4
1. Заявление по образец 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно (необходими само за легитимиране при подаване на заявлението) 3. Скица на имота, издадена от СГКК; 4. Документ за собственост; 5. Удостоверение за наследници (при необходимост); 6. Документ за платена такса.30 работни дни        20 лв.  
3.  Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост Правно основание – Закон за общинската собственост, чл. 8, ал. 2  1. Заявление по образец; 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно (необходими само за легитимиране при подаване на заявлението); 3. Копие от решение на Общо събрание на ЕС или удостоверение за домоуправител; 4. Документ за платена такса.      14 работни дни    15 лв.
4.Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
Правно основание – Закон за общинската собственост, чл. 62, ал. 4, във връзка с Граждански процесуален кодекс, чл. 587  
1. Заявление по образец 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно (необходими само за легитимиране при подаване на заявлението) 3. Скица на имота, издадена от СГКК; 4. Документ за собственост; 5. Удостоверение за наследници (при необходимост); 6. Документ за платена такса.      30 работни дни          15 лв.
5.Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост Правно основание – Закон за общинската собственост, чл. 62, ал. 2 Закон за местните данъци и такси, чл. 115  1. Заявление по образец 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно (необходими само за легитимиране при подаване на заявлението) 3. Скица на имота, издадена от СГКК; 4. Документ за собственост; 5. Удостоверение за наследници (при необходимост); 6. Документ за платена такса.  Бърза услуга – 7 работни дни

Обикновена услуга – 30 работни дни
Бърза – 22,50 лв. Обикновена – 15 лв.
6.Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение Правно основание – Закон за общинската собственост, чл. 45а, ал. 1  1. Заявление и декларация за картотекиране по образец; 2. Удостоверение от адресна служба на СДВР на МВР за адресна регистрация на лицето и всички пълнолетни членове на семейството/домакинството. (бул. „Мария Луиза“ № 48); 3. Удостоверения от Служба по вписвания за извършени сделки с имот по месторождение и местонахождение за последните 10 години. (за гр. София – кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна №20); 4. Удостоверения за декларирани данни по месторождение и местонахождение от Дирекция „Общински приходи“ – отдел „Люлин“ – ж.к. „Люлин“, ул. 113 № 1, до бл. 021. Ако на лицето излизат адресни регистрации в други райони на територията на Столична община, удостоверението се издава от Дирекция „Общински приходи“ – ул. „Бенковски“ № 12; 5. Служебна бележка за годишни доходи от трудово правоотношение за предходната година за лицето и всички пълнолетни членове на семейството/домакинството, а при наличие на други доходи – копия от подадените данъчни декларации; 6. Копие от договор за свободен наем – нотариално заверено или копие от документ за собственост, ако картотекираните живеят при родители; 7.Копие от акт за раждане на дете; 8. Копие от акт за граждански брак; 9. Удостоверение за родствена връзка, ако лицето живее при родители (служебно); 10. Застрахователна стойност на МПС, ако притежава такова; 11. Решение на ТЕЛК, ако има такъв.          –        24 лв.
7.Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка Правно основание –  Граждански процесуален кодекс – чл. 587, ал. 2  1. Заявление по образец; 2. Молба-декларация; 3. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно (необходими само за легитимиране при подаване на заявлението); 3. Скица за УПИ (поземлен имот) или схема на обект; 4. Други документи, свързани с имота (ако са налични).          –    20 лв.
8.Определяне на прилежаща площ към сграда в режим на етажна собственост и предоставянето й на съответната етажна собственост за поддържане и използване
Правно основания – Закон за управление на етажната собственост – чл. 4, ал. 2  
1. Заявление по образец; 2. Копие от протокол на общото събрание, удостоверяващ присъствали и гласували собственици (обитатели), заверено от управителния съвет (управителя). 3. Копие от решението, прието от общото събрание, в което трябва да е посочено какво ще бъде предназначението на прилежащата площ. 4. Информация за брой етажи, брой секции (входове) и апартаменти.   30 работни дни      Безплатно
9.    Издаване на заверено копие от договор за покупко-продажба на жилище  1. Заявление по образец 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно (необходими само за легитимиране при подаване на заявлението) 3. Скица на имота, издадена от СГКК; 4. Документ за собственост; 5. Удостоверение за наследници (при необходимост); 6. Документ за платена такса.  Експресна услуга – 1 работен ден

бърза услуга – 7 работни дни

Обикновена услуга 14 работни дни
 
 10.    Издаване на писмено съгласие и комплектоване на преписка за заличаване на ипотека, вписана в полза на СО    1. Заявление по образец 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно (необходими само за легитимиране при подаване на заявлението) 3. Скица на имота, издадена от СГКК; 4. Документ за собственост; 5. Удостоверение за наследници (при необходимост); 6. Документ за платена такса. 7. Удостоверение от банката за изплатен ипотечен кредит.             20 лв.
11.  Комплектоване на преписка за изкупуване на право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж1. Заявление по образец 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно (необходими само за легитимиране при подаване на заявлението) 3. Скица на имота, издадена от СГКК; 4. Документ за собственост; 5.Договор за учредено право на строеж; 6. Удостоверение за наследници (при необходимост); 7. Документ за платена такса.        20 лв.
          12.   Комплектоване на преписка за учредяване право на строеж, пристрояване или надстрояване  1. Заявление по образец 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно (необходими само за легитимиране при подаване на заявлението) 3. Скица на имота, издадена от СГКК; 4. Документ за собственост; 5. Одобрен идеен прокет; 6. Удостоверение за наследници (при необходимост); 7. Документ за платена такса.   –          20 лв.
13.Комплектоване на преписка за прекратяване на съсобственост или изкупуване на общински имот  1. Заявление по образец; 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно (необходими само за легитимиране при подаване на заявлението); 3. Скица на имота, издадена от СГКК; 4. Документ за собственост; 5. Комбинирана скица с удостоверение за идентичност на адрес; 6. Удостоверение за наследници (при необходимост); 7. Документ за платена такса.        20 лв.
14.  Процедура по закупуване на общински жилищен имот на наемател/и настанен/ни по административен ред    1. Заявление по образец; 2. Удостоверение от адресна служба на СДВР на МВР за адресна регистрация на лицето и всички пълнолетни членове на семейството/домакинството. (бул. Мария Луиза № 48); 3. Удостоверения от Служба по вписвания за извършени сделки с имот по месторождение и местонахождение за последните 10 години. (за гр. София – кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна №20); 4. Удостоверения за декларирани данни по месторождение и местонахождение от Дирекция „Общински приходи“ – отдел „Люлин“ – ж.к. „Люлин“, ул. 113 № 1, до бл. 021. Ако на лицето излизат адресни регистрации в други райони на територията на Столична община, удостоверението се издава от Дирекция „Общински приходи“ – ул. Бенковски № 12; 5. Служебна бележка за годишни доходи от трудово правоотношение за предходната година за лицето и всички пълнолетни членове на семейството/домакинството, а при наличие на други доходи – копия от подадените данъчни декларации; 6. Заверена настанителна заповед от Кантора „Наеми“; 7. Копие от акт за раждане на дете; 8. Копие от акт за граждански брак; 9. Застрахователна стойност на МПС, ако притежава такова; 10. Решение на ТЕЛК, ако има такъв; 11. Карта на влогоспестител, ако е вложител; 12. Документ за платена такса. –Едностайно и двустайно – 60 лв.

Тристайно жилище и други –
90 лв. 
15.  Отписване от актовите книги за общинска собственост
Правно основание – Закон за общинската собственост – чл. 62, ал. 4  
1. Заявление по образец 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно (необходими само за легитимиране при подаване на заявлението) 3. Скица на имота, издадена от СГКК; 4. Документ за собственост; 5. Удостоверение за наследници (при необходимост); 6. Документ за платена такса.   30 работни дни      30 лв.
16.
Издаване на удостоверение за собственосттана имоти и/или приложена улична регулация по трасета от инфраструктурни обекти
1. Заявление по образец; 2. Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно (необходими само за легитимиране при подаване на заявлението); 3. Скица на имота, издадена от СГКК;
4. Схема на трасето върху одобрен регулационен план
30 работни дни
 
 
 
15 лв.
*Размерът на таксите е определен, съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Всички такси са с включено ДДС.

Skip to content