СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Услуги, извършвани от отдел „Регистрация и контрол на търговската дейност“

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИСРОК НА ИЗДАВАНЕ ТАКСИ*
1.Заявяване на работно време на стационарен търговски обект  1. Заявление по образец; актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към агенция по вписванията; 2. свидетелство за фискално устройство; 3. договор за наем или документ за собственост; 4. документ удостоверяващ законността на обекта/разрешение за ползване, разрешение за строеж, валидно разрешение за поставяне, удостоверение за въвеждане в експлоатация/; 5. удостоверение за регистрация, съгласно чл. 12, ал. 9 от закона за храните; карта за идентификация по регистър булстат, 6. удостоверение за вписване в регистър по закона за занаятите/ за обекти, в които се упражняват занаяти от физически лица/.  30 работни дни  Безплатно
2.Заявяване на работно време за извършване на търговска дейност на открито в имот частна собственост  1. Заявление по образец; 2. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията; 3. други документи, на които лицето, извършващо търговската дейност се позовава 4. Когато заявителят е земеделски производител, към заявлението се прилагат копия от: 5. анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година; 6. регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година; 7. разрешение за поставяне на преместваемия обект; 8. схема с указан начин на поставяне.  30 работни дни  Безплатно
3.Разрешение за ползване на място за извършване на търговия на открито върху терен общинска собственост  За земеделски производител: 1. Заявлениие по образец; 2. анкетна карта за регистрация на земеделски производител, заверена от компетентния орган за съответната година; 3. регистрационна карта на земеделски производител, заверена за съответната година.  

За събори, панаири и празници /кампанийна търговия на открито:
1. Заявление по образец;
                  Заповед от Кмета на СО1. За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито – 35 лв. на кв.м на месец, 1,40 лв./кв.м на ден  
2. За ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници – 3,20 лв./кв.м на ден
3. За ползване на места, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки и др. Такса 1,20 лв./кв.м на ден  
          4.    Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти върху терен общинска собственост1. Заявление по образец; 2. Заверена индивидуална схема; 3. Заявление за работно време. За маси и столове – 17, 85 лв./кв. м на месец;
За хладилни витрини и фризери – 35 лв./кв.м на месец;
Такса за подиум 17,85 лв./кв.м за периода, когато са разположени маси и столове, когато не са разположени – 5 лв./кв.м на месец
5.Издаване на разрешение за ползване на място чрез поставяне на фирмени информационно – указателни табели (ФИУТ)1. Заявление по образец; 2. карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ 3. за физически и юридически лица без регистрация в търговския регистър; 4. списък на местата за поставяне на фирмени информационно-указателни табели за обекта/дейността с посочване на вида на табелите; 5. отбелязано местоположение на всяка фирмена информационно-указателна табела върху извадка от карта на гр. София, съгласно списъка; 6. визуализация на всяка фирмена информационно-указателна табела, съгласно списъка; 7. текстово и графично съдържание на всяка фирмена информационно-указателна табела – 2 бр.;   8. декларация (по образец) за изработване и поставяне на фирмените информационно – указателни табели в съответствие с общинския типов проект .                           –35 лв. на месец за едностранен ФИУТ;

70 лв. на месец за двустранен ФИУТ.
6.Издаване на заповед за провеждане на мероприятие с търговска цел, заснемане на рекламни и музикални клипове, филмови, телевизионни продукции и др.  1. Разрешение от дирекция „Сигурност“ – СО      –Такса за заповед – 100 лв.;

За заеманата общинска площ – 2,80 лв./ кв.м. на ден
7.За издаване на Разрешение за ползване на място за поставяне на фирмени тотеми  1. Заявление по образец; 2. карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ 3. за юридически лица без регистрация в търговския регистър; 4. одобрена проектна документация; 5. разрешение за поставяне.            –Таксата се изчислява, съгласно одобрената проектна документация.

 

*Размерът на таксите е определен, съгласно Наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Всички такси са с включен ДДС.
Skip to content