СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Топъл обяд в район “Люлин”

9/11/2022

От 1 декември 2022 г. район „Люлин“, Столична община,  продължава да предоставя социалната услуга топъл обяд по проект „Топъл обяд в район „Люлин“. Проектът ще се изпълнява в периода 01.12.2022 г. – 30.11.2024 г., а стойността му е 366 259, 20 лв.

Финансирането на проектните дейности е по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.

Топъл обяд на територията на район „Люлин“ ще се предоставя на 200 лица от уязвими групи всеки работен ден от месеца. Порционът включва  супа, основно ястие, хляб и  поне веднъж седмично десерт.

За социалната услуга могат да кандидатстват лица от следните целеви групи:

–         лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

–         лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

–         лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

–         лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

–         скитащи и бездомни лица;

–         лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.  

Кандидатите  е необходимо да подадат следните документи:

·        Заявление-декларация – Приложение 1 /по образец/.

·        Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – Приложение 6 /по образец/.

Документите се подават всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа в сградата на районната администрация, а принадлежността на кандидатите към допустимите целеви групи се потвърждава от ДСП “Люлин“.

Skip to content