Столична община-Район „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН” организира и провежда конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на свободни части от недвижим имот – публична общинска собственост част с общо застроена площ 427,46 кв. м от трети етаж на сграда, представляващ учебен корпус „Б“ на 27 СУ „Акад. Георги Караславов“

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН” организира и провежда конкурс по реда на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, на основание Решение № 334 по Протокол №34, т.35 от 10.06.2021 г. на Столичен Общински Съвет по доклад с № СОА21-ВК08-4436/2/31.05.2021 г., както и Заповед № СОА21-СОА21-РД09-920/30.06.2021 г. на Кмета на Столична община,  с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 / пет / години на свободни части от  недвижим имот – публична общинска собственост с АОС № 8732/2014 г., част с общо застроена площ 427,46 кв. м./4 стаи, 2 офиса и част от фоае/ от трети етаж на сграда, представляващ учебен корпус „Б“ на 27 СУ „Акад. Георги Караславов“, находящ се на територията на поземлен имот с идентификатор 68134.4360.408, гр. София, район „Люлин“,  жк.“Люлин-6 м. р.“, ул. “Никола Попов“ №4   

чрез провеждане на процедура за публично оповестен конкурс по реда на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси

Начална конкурсна месечна наемна цена – 1 191.00 лв. / хиляда сто деветдесет и един лв./ без ДДС за обща площ 427.46 кв. м.  или 2.786 лв. без ДДС за 1 кв. м.

Специфично конкурсно условие – за образователна дейност.

1. Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Люлин“, информационното табло в сградата на район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15 – 1 етаж   и в един национален ежедневник.

2. Оглед на общинския имот може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 ч. на 06.07.2021г. до 17:00 часа на 05.08.2021 г. (включително).

3. Място за закупуване на конкурсна документация: жк.“Люлин-3м.р.“, бул. “З. Стоянов“, бл.327, вх. В, ет.1 – каса, считано от 8.30 ч. на 06.07.2021г. до 17:00 часа на 05.08.2021 г. (включително).

4. Цена на конкурсната документация е 50 лв. с ДДС / петдесет лева/.

5. Срок за подаване на офертите, считано от 8.30 ч. на 06.07.2021г. до 17:00 часа на 05.08.2021 г. (включително), в сградата на СО-район „Люлин“  в  „Център за административно обслужване“.    

6. Конкурса да се проведе на 06.08.2021 г. от 10.00 часа в отдел „РКТД“  на СО-район „Люлин“, жк.“Люлин-3 м.р. “,  бул. “Захари Стоянов“ №15.

7.Гаранцията за участие в конкурса е в размер на една първоначална месечна наемна цена – 1 191.00 лв. / хиляда сто деветдесет и един лева /. Същата се внася по банков път в депозитната сметка на СО – район „Люлин“. Краен срок за внасяне на гаранцията 05.08.2021 г.

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 15 календарни дни.

 9.Адрес и телефон на организатора гр. София, бул. ”Захари Стоянов”№15, Отдел „РКТД”, тел. 02/ 92 37 234 /286/.