СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН” организира и провежда конкурс с предмет: организиране на ученическо столово хранене и ученическо бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Люлин“, за срок от 5 (пет) календарни години

          СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН”  организира и провежда конкурс на основание  разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредбата за общинската собственост на СОС, Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, Решение №256/14.05.2015г. на СОС по протокол 81, т.7 от дневния ред, в изпълнение на Заповеди №СОА20-РД09-2574/08.10.2020 г.; №СОА20-РД09-2583/08.10.2020г. и СОА20-РД09-2584/08.10.2020 г. на Кмета на Столична община  и Заповед №РЛН21-РД09-77/10.03.2021 г. на Кмета на СО- район „Люлин“,  с предмет: организиране на ученическо столово хранене и ученическо бюфетно хранене в общинските училища на територията на район „Люлин“, за срок от 5 (пет) календарни години по обособени  позиции, както следва:

           Части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 8501 от 08.01.2014 г., разположени в сградите на 33 ОУ „Санкт Петербург“, ученически стол в сграда № 1 с идентификатор 68134.4356.149.1, етаж 1 и ученически бюфет в сграда № 4 с идентификатор 68134.4356.149.4, етаж 1 с адрес : гр.София, район „Люлин“, УПИ – II „за училище“, кв.41, м.“Люлин – 3 м.р.“, намиращи се в имот идентификатор 68134.4356.149, съгласно КККР, одобрени със Заповед №РД – 18-14/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, представлящи:

  • Ученически стол с площ 394 кв.м.

       Начална конкурсна месечна наемна цена 446.68 лв. / четиристотин и четиридесет и шест и шестдесет и осем стотинки/ лева  без ДДС

  • Ученически бюфет с площ 12.00 кв.м.

 Начална конкурсна месечна наемна цена –  13.60 лв. / тринадесет лева и шестдесет стотинки/ лева без ДДС

 Специфично конкурсно условиеза ученическо столово хранене

Части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 8740 от 08.01.2014 г., разположени в сградите на 97 СУ „Братя Миладинови“, Ученически стол в сграда №6 с идентификатор 68134.4362.164.6, сутерен и ученически бюфет в сграда №6 с идентификатор 68134.4362.164.6, етаж 1 с адрес : гр. София, район „Люлин“, УПИ-VII „за училище“, кв.14, м.“Люлин-5 м. р.“, намиращи се в имот с идентификатор 68134.4362.164, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, представляващи:

Ученически стол с площ 364 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 223.34 лв./ двеста двадесет и три и тридесет и четири стотинки/ лева без ДДС

  • Ученически бюфет с площ 30.00 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 30.00 лв./  тридесет / лева без ДДС

Специфично конкурсно условиеза ученическо столово хранене

Части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС №8747 от 28.04.2014 г., разположени в сградите на  103 ОУ „Васил Левски“, ученически бюфет в сграда № 2 с идентификатор 68134.4388.652.2, етаж 1 с адрес гр. София, район „Люлин“, извън регулация, намиращи се в имот с идентификатор 68134.4388.652, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-54/30.08.2010 г. на ИД на АГКК.

  • Ученически бюфет с площ 13.00 кв. м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 19.50 лв./ деветнадесет лева и петдесет стотинки/ лева без ДДС

Специфично конкурсно условиеза ученическо столово хранене

1. Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на СО, сайта на район „Люлин“, информационното табло в сградата на район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15 – 1 етаж   и в един национален ежедневник.

2.Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 ч. на 17.03.2021г. до 17:00 часа на 15.04.2021 г. (включително).

3.Място за закупуване на конкурсна документация: жк.“Люлин-3м.р.“, бул.“З. Стоянов“, бл.327, вх. В, ет.1 – каса, считано от 8.30 ч. на 17.03.2021 г. до 17.00 ч. 15.04.2021 г.         

 4. Цена на конкурсната документация е 50 лв. с ДДС / петдесет лева/.

 5.Срок за подаване на офертите, считано от 8.30 ч. на 17.03.2021 г. до 17.00 ч. на 15.04.2021 г. в сградата на СО-район „Люлин“  в  „Център за информация и услуги“.    

6.Конкурса да се проведе на 16.04.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала на СО-район „Люлин“, жк.“Люлин-3 м.р.“,  бул.“Захари Стоянов“ №15.

7.Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 100 лв. / сто лева /. Същата се внася по банков път в депозитната сметка на СО – район „Люлин“. Краен срок за внасяне на гаранцията 15.04.2021 г.

8.В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 15 календарни дни.

9.Адрес и телефон на организатора гр. София, бул.”Захари Стоянов”№15, Отдел „РКТД”, тел.02 92 37 234 /286/.