Столична община-Район „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община – Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността главен експерт (юрист) в отдел “Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси”

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А –  Р А Й О Н  “Л Ю Л И Н”

О  Б  Я  В  А

Столична община – Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността главен експерт (юрист) в отдел “Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси”, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността главен експерт (юрист):

– правоотношение: трудово

– образование – висше;

– професионален опит – 2 години;

– област на висшето образование – право;

Допълнителни изисквания:  познаване и ползване на действащото българско законодателство и компютърна грамотност: Word, Excel, специализиран деловоден софтуер.

2. Кратко описание на длъжността:

 1. Изготвя писма, заповеди, пълномощни, договори, заявления и  други съобразно дадените му указания.
 2. Депозира и получава документи в/и от съответните инстанции.
 3. Окомплектова постъпилите жалби срещу административни актове на кмета на Района и ги изпраща по компетентност.
 4. Въвеждане на информация в софтуерния продукт „Акстър Темида“ за съдебните дела, по които СО – район „Люлин“ е страна.
 5. Извършва действия по вписване на сдружения на собственици в сгради в режим на етажната собственост и участва в организацията и подръжката на регистъра на сдруженията на етажната собственост по ЗУЕС. Подава своевременно информация към Столична община.
 6. Осъществява прием на граждани в приемното време и дава консултации във връзка с извършваните от районната администрация административни услуги.
 7. Изготвя отговори по жалби свързани с Етажната собственост.
 8. Издирва, проучва и използва новите нормативни актове, както и допълненията и измененията на съществуващите.
 9.  Участва в комисии по чл. 65 от  ЗОС за изземване на общински имоти.
 10. Участва в комисия за действията по чл. 153 от Семеен кодекс по настойничество и по попечителство.
 11. Участва и в други комисии, назначени със заповед на кмета.
 12. Изпълнява задължения, възложени му от прекия ръководител или от ръководството на Района, свързани с работата му, както и задачи, несвързани с преките му служебни задължения.

3. Граници (от-до) на основната заплата, определени за длъжността

главен експерт (юрист) – 650 лв. – 1 800 лв.

4. Необходими документи:

 1. Заявление за работа – свободен текст;
 2. Автобиография;

3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, копие от документ за придобита юридическа правоспособност;

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Място и срок за подаване на документите – до 16.30 часа на 16.07.2021 г. (петък) в деловодството на СО – Район “Люлин”, гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

Телефон за връзка: 02/92 37-211 – експерт „Човешки ресурси“.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!