Столична община-Район „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община – Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността: главен експерт в отдел „Административно и информационно обслужване” – ПО ЗАМЕСТВАНЕ

О  Б  Я  В  А

Столична община – Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността: главен експерт в отдел „Административно и информационно обслужване” – ПО ЗАМЕСТВАНЕ, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността „главен експерт“:

 – образование – висше, образователна степен – бакалавър;

– професионален опит – 2 години;

– да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност;

Допълнителни изисквания:  компютърна грамотност и познания за основните и специализирани програмни продукти, с които се работи в отдела.

2. Кратко описание на длъжността:

1. Събиране, обработване и анализиране на информация и предлагане на ефективни решения.

2. Да приема и да извършва компютърна обработка на постъпилите заявления за промяна на постоянния адрес (ЗПА) и адресни карти за настоящ адрес (АК).

3. Да приема заявления и издава удостоверения въз основа на регистъра за населението по искане на граждани съгласно Наредба № РД-02-20-6/24.4.2012 г. /ДВ.бр.37 от 2012 г.

4. Да съставя лични регистрационни картони по установен образец на гражданите с постоянен адрес на територията на Район „Люлин“ – Столична община.

5. Да извършва актуализация на лични регистрационни картони при промяна на съдържащите се лични данни: семейно положение, раждане, смърт, и отразява пристигнали съобщения от други столични райони или общински администрации.

6. Да въвежда информация в електронните регистри на актовете за раждане, актовете за граждански брак и актовете за смърт.

7. Да извършва справки за вярност на ЕГН.

8. Да подава искане за ЕГН на чужденци със статут на постоянно пребиваване в страната и придобили българско гражданство с Указ на Президента и съставяне на лични регистрационни картони.

9. Да обработва документи от Министерство на правосъдието за лицата, получили или освободени от българско гражданство.

10. Да изготвя отговори на писма от различни институции и молби на граждани, постъпили в районната администрация, отнасящи се до гражданското състояние.

11. Предоставяне на административни услуги на граждани, заявени по електронен път.

12. Да участва в изпълнението на допълнително възложени задачи от ръководството на район “Люлин” и началника на отдела, свързани с преките му служебни задължения.

13. Да осъществява спешни вътрешни и външни контакти по нареждане на ръководителя във връзка с изясняването на възникнали проблеми по отделни въпроси, свързани с естеството на работата на отдела.

14. Да информира началника на отдела за открити грешки и възникнали проблеми.

15. Да участва в решаването на проблеми, свързани с естеството на задълженията му.

16. Да подпомага с професионални съвети колегите си в отдела.

17. Да замества колегите си в отдела,  когато е необходимо, като спазва и прилага изискваните права и задължения.

18. При изпълнение на служебните си задължения обработва лични данни, в зависимост от служебната необходимост и съдържание на обработваната документация, при стриктно спазване на действащото законодателство, регламентиращо обработването на лични данни.

3. Граници (от-до) на основната заплата, определени за длъжността главен експерт АИО – 650 лв. – 1 800 лв.

4. Необходими документи:

  1. Заявление за работа – свободен текст;
  2. Автобиография;
  3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
  4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Място и срок за подаване на документите – до 16.30 часа на 29.04.2021 г. (четвъртък) в деловодството на СО – Район “Люлин”, гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

Телефон за връзка: 02/92 37 211 – експерт „Човешки ресурси“.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!