СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община – Район “Люлин” обявява вакантни за длъжността “Медицинска сестра в яслена и кабинетна група места” в Детска градина №122

О  Б  Я  В  А

Столична община – Район “Люлин” обявява вакантни места за длъжносттаМедицинска сестра в яслена и кабинетна група” в Детска градина №122, ул. „Полк. Никола Попов“ № 5 напри следните условия:

І. Изисквания

  1. Образование – висше, полувисше или средно специално медицинско;
  2. Специалност –  „медицинска сестра“, „медицинска сестра – общ профил“, „медицинска сестра – детски профил“, „медицинска сестра – детски профил“, „детска медицинска сестра“, „акушерка“, „фелдшер“, „детска сестра“, „обща медицинска сестра“;
  3. Правоотношение – трудово.

ІІ. Специфични изисквания

  1. Да бъде член в „Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи“.

ІІІ. Кратко описание на длъжността – Осигуряване на медицинско наблюдение и обслужване на децата с оглед опазване на здравето им и създаване на оптимални условия за нормалното им психическо и физическо развитие.

ІV. Основната заплата за длъжността – 1350 лв.

V. Необходими документи:

  1. Заявление за работа – свободен текст;
  2. Копие от диплома за завършено медицинско образование;
  3. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  4. Компютърна грамотност.

VІ. Кандидатите за длъжността, могат да се обаждат директно на лицето за контакт.


Одобреният кандидат ще започне работа след проведено интервю през новата 2023 година.

VІІ. Лице за контакт: г-жа Анита Витова – главен експерт “Човешки ресурси”, тел. 02/92 37 211.