СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община – Район „Люлин” обявява вакантни места по трудово правоотношение за длъжността: главен експерт (3 бр.) в отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

Столична община – Район „Люлин” обявява вакантни места по трудово правоотношение за длъжността: главен експерт (3 бр.) в отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността главен експерт (3 бр.):

– правоотношение: трудово

– образование – бакалавър;

– професионален опит – 2 години;

– област на висшето образование – ВиК, Пътно строителство, Електро инженер и/или Строителство на сгради и съоръжения;

– да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност;

             – Допълнителни изисквания:  познаване и ползване на действащото българско законодателство и компютърна грамотност: Word, Excel, Autocad, специализиран деловоден софтуер.

2. Кратко описание на длъжността:

1. Проучва, анализира и предлага ремонтни дейности на обекти, общинска собственост, за заявка до Столична община, за включване в инвестиционната програма за района.

2. Контролира и отчита всички дейности по поддръжка, ремонт и експлоатация на детски и учебни заведения в района.

3. Организира, контролира и  отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти  по бюджет на района.

4. Организира, контролира и отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти от техническата инфраструктура /Eл. мрежи/, изграждащи се на територията на района и финансирани със средства на СО.

5. Организира, контролира и отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти от техническата инфраструктура /ВиК мрежи/, изграждащи се на територията на района и финансирани със средства на СО

6. Изготвя количествено-стойностни сметки за необходими и неотложни ремонти на общински сгради в района.

7. Участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП.

8. Дава тълкувания, устни и писмени становища, съобразно действащата нормативна уредба по проблемите, по които работи.

9. Извършва самостоятелно или съвместно с други ресори проверки по жалби и сигнали на граждани, анализира и подготвя компетентни отговори и мерки за решаване на поставените проблеми.

10. Участва в комисии, определени от Кмета на района, СО, ДНСК и др. институции.

3. Необходими документи:

  1. Заявление за работа – свободен текст;
  2. Автобиография;

3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4. Място и срок за подаване на документите – до 16.30 часа на 08.01.2024 г. (понеделник) в деловодството на СО – Район “Люлин”, гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

Телефон за връзка: 02/9237-211 – експерт „Човешки ресурси“.

Skip to content