СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община – Район „Люлин” обявява вакантни места по трудово правоотношение за длъжността: главен експерт (2 бр.) в отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

О Б Я В А

Столична община – Район „Люлин” обявява вакантни места по трудово правоотношение за длъжността: главен експерт (2 бр.) в отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”, при следните условия:

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността главен експерт (2 бр.):
  – правоотношение: трудово
  – образование – бакалавър;
  – професионален опит – 2 години;
  – област на висшето образование – строителен инженер със специалност: ВиК, Пътно
  строителство или Геодезия;
  – да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална
  компетентност;
  – Допълнителни изисквания: познаване и ползване на действащото българско законодателство и компютърна грамотност: Word, Excel, Autocad, специализиран деловоден софтуер.
 2. Кратко описание на длъжността:
 3. Проучва, анализира и предлага ремонтни дейности на обекти, общинска собственост, за заявка до Столична община, за включване в инвестиционната програма за района.
 4. Контролира и отчита всички дейности по поддръжка, ремонт и експлоатация на детски и учебни заведения в района.
 5. Организира, контролира и отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти по бюджет на района.
 6. Организира, контролира и отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти от техническата инфраструктура, изграждащи се на територията на района и финансирани със средства на СО
 7. Изготвя количествено-стойностни сметки за необходими и неотложни ремонти на общински сгради и/или по техническата инфраструктура в района.
 8. Участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП.
 9. Дава тълкувания, устни и писмени становища, съобразно действащата нормативна уредба по проблемите, по които работи.
 10. Извършва самостоятелно или съвместно с други ресори проверки по жалби и сигнали на граждани, анализира и подготвя компетентни отговори и мерки за решаване на поставените проблеми.
 11. Участва в комисии, определени от Кмета на района, СО, ДНСК и др. институции.
 12. Граници (от-до) на основната заплата, определени за длъжността – главен експерт ИИБЕ (2 бр.) – 780 лв. – 1 800 лв.
 • При определяне на индивидуалния размер на основната заплата при назначаване на служител в районната администрация се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане и валификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.
 1. Необходими документи:
 2. Заявление за работа – свободен текст;
 3. Автобиография;
 4. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 6. Място и срок за подаване на документите – до 16.30 часа на 30.11.2023 г. (четвъртък) в деловодството на СО – Район “Люлин”, гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.
  Телефон за връзка: 02/9237-211 – експерт „Човешки ресурси“.
Skip to content