СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община – район „Люлин” обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен конкурс за ученическо столово хранене и ученическо бюфетно хранене, за срок от 5 (пет) календарни години

ОБЯВА

         СО – район „Люлин”, на основание  чл.46, ал.1, т.12  от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.52, ал.1, ал.2 и ал.4 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси / отм. – Решение № 463 по Протокол № 21 от 8.10.2020 г. /, във връзка с § 1 от Предходни и заключителни разпоредби на Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС / и в изпълнение на  т.4 от Заповед № СОА21-РД09-2583/08.10.2020г. на Кмета на Столична община и Заповед №РЛН21-РД09-77/10.03.2021г. на Кмета на СО – район „Люлин“, Протокол №1/16.04.2021 г. на Комисия назначена със Заповед №РЛН21-РД91-31/16.04.2021г. на Кмета на район „Люлин“ и Заповед №РЛН21-РД09-124/16.04.2021г. на Кмета на район „Люлин“ за удължаване на срока на конкурса, обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен  конкурс за  ученическо столово хранене и ученическо бюфетно хранене, за срок от 5 (пет) календарни години, считано от 8.30 ч. на 19.04.2021 г. до 17.00 ч. на 05.05.2021 г. за следната позиция:

Части от недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АОС № 8740 от 08.01.2014 г., разположени в сградите на 97 СУ „Братя Миладинови“, Ученически стол в сграда №6 с идентификатор 68134.4362.164.6, сутерен и ученически бюфет в сграда №6 с идентификатор 68134.4362.164.6, етаж 1 с адрес : гр. София, район „Люлин“, УПИ-VII „за училище“, кв.14, м.“Люлин-5 м. р.“, намиращи се в имот с идентификатор 68134.4362.164, съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, представляващи:

Ученически стол с площ 364 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 223.34 лв./ двеста двадесет и три и тридесет и четири стотинки/ лева без ДДС

  • Ученически бюфет с площ 30.00 кв.м.

Начална конкурсна месечна наемна цена 30.00 лв. /тридесет/ лева без ДДС

Специфично конкурсно условиеза ученическо столово и бюфетно хранене

1. Обявата за удължаване на срока на конкурса да се публикува  в електронната  страница на СО, сайта на район „Люлин“, информационното табло в сградата на район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15 – 1 етаж.

2. Оглед на общинските имоти може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30ч на 19.04.2021г. до 17:00 часа на 05.04.2021 г. (включително).

3. Място за закупуване на конкурсна документация: жк.“Люлин-3м.р.“, бул.“З. Стоянов“, бл.327, вх. В, ет.1 – каса, считано от 8.30 ч. на 19.04.2021 г. до 17.00 ч. на 05.05.2021 г. 

4. Цена на конкурсната документация е 50 лв. с ДДС / петдесет лева/.

5.Срок за подаване на офертите, считано от 8.30 ч. на 19.04.2021 г. до 17.00 ч. на 05.05.2021 г. в сградата на СО-район „Люлин“  в  „Център за информация и услуги“.    

6. Конкурсът да се проведе на 07.05.2021 г. от 11.00 часа в заседателната зала на СО-район „Люлин“, жк.“Люлин-3 м.р.“,  бул.“Захари Стоянов“ №15.

7. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 100 лв. / сто лева /. Същата се внася по банков път в депозитната сметка на СО – район „Люлин“. Краен срок за внасяне на гаранцията 15.04.2021 г.

8. Със спечелилите конкурса съвместно с директора да бъдат сключени договори за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на части от имоти – публична общинска собственост на територията на училища в Район „Люлин“ – Столична община, при специфично конкурсно условие –  за организиране на ученическо столово и ученическо бюфетно хранене.