Столична община-Район „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община – Район „Люлин” обявява три (3) вакантни места за длъжността: главен експерт в отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

О  Б  Я  В  А

Столична община – Район „Люлин” обявява вакантни места за длъжността: главен експерт (3 бр.) в отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”,при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността главен експерт (3 бр.):

– образование – бакалавър;

– професионален опит – 2 години;

– област на висшето образование – геодезия – главен експерт 1 бр., ВиК – главен експерт 1 бр. и пътно строителство – главен експерт 1 бр.;

– да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност;

             – Допълнителни изисквания:  познаване и ползване на действащото българско законодателство и компютърна грамотност: Word, Excel, Autocad, специализиран деловоден софтуер.

2. Кратко описание на длъжността:

1. Проучва, анализира и предлага ремонтни дейности на обекти, общинска собственост, за заявка до Столична община, за включване в инвестиционната програма за района.

2. Контролира и отчита всички дейности по поддръжка, ремонт и експлоатация на детски и учебни заведения в района.

3. Организира, контролира  и  отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти  по бюджет на района.

4. Организира, контролира  и отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти от техничеката инфраструктура /ВиК мрежи/, изграждащи се на територията на района и финансирани със средства на СО.

5. Изготвя количествено-стойностни сметки за необходими и неотложни ремонти на общински сгради  в района.

6. Участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на  обществени поръчки по  ЗОП.

7. Дава тълкувания, устни и писмени становища, съобразно действащата нормативна уредба по проблемите, по които работи.

8. Извършва самостоятелно или съвместно с други ресори проверки по жалби и сигнали на граждани, анализира и подготвя компетентни отговори и мерки за решаване на поставените проблеми.

9. Участва в комисии, определени от Кмета на района, СО, ДНСК и др. институции.

3. Граници (от-до) на основната заплата, определени за длъжността 

главен експерт ИИБЕ (3 бр.) – 650 лв. – 1 800 лв.

4. Необходими документи:

  1. Заявление за работа – свободен текст;
  2. Автобиография;

3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Място и срок за подаване на документите – до 16.30 часа на 26.03.2021 г. (петък) в деловодството на СО – Район “Люлин”, гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

Телефон за връзка: 02/9237-211 – експерт „Човешки ресурси“.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!