Столична община-Район „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община – Район “Люлин” обявява конкурс за държавен служител за длъжността: Старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” към СО – Район “Люлин”

С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А –  Р А Й О Н  “Л Ю Л И Н”

О  Б  Я  В  А

Столична община – Район “Люлин” обявява конкурс за държавен служител за длъжността: Старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” към СО – Район “Люлин” при следните условия:

І. Изисквания

1. Минимални изисквания (общи нормативни изисквания):

– образование – висше, образователна степен – магистър;

– ранг – V младши или професионален опит от 1 (една) година;

– правоотношение – служебно.

2. Специфични изисквания: няма.

3. Допълнителни изисквания – предимство при равни други условия:

а) познаване и ползване на действащото българско законодателство;

б) познаване и ползване на нормативните документи на Столичен общински съвет; в) специалност „Право”, придобита юридическа правоспособност;

г) компютърна грамотност: Word, Excel, Internet и ползване на специализиран деловоден софтуер.

д) професионален опит във воденето на изпълнителни и заповедни дела и осъществяване на процесуално представителство по дела пред съдилища.

е) стаж в държавната или местната администрация.

ІІ. Допускане до участие в конкурса – само кандидатите, подали в срок изискващите се документи и отговарящи на предварително обявените минимални и специфични изисквания.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса – надва етапа:

  1. Решаване на тест;
  2. Интервю с кандидатите.

ІV. Кратко описание на длъжността – Осигуряване спазването на законността при осъществяване дейността на общата и на специализираната администрация на СО – Район “Люлин”, защита на интересите на района в областта на правно-нормативната дейност и човешките ресурси. 

V. Граници (от-до) на основната заплата, определени за длъжността – 710 лв.-1700 лв.

VІ. Необходими документи, които се представят от кандидатите за участие в конкурса:

1. Заявление за участие (по образец);

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1  от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, копие от документ за придобита юридическа правоспособност;

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Документи, удостоверяващи извършено процесуално представителство по дела пред съдилища и/или принудително изпълнение.

VІІ. Място и срок за подаване на документите – до 16:00 часа на 29.12.2021 г. в деловодството на СО – Район “Люлин”.

VІІІ. Обявленията и съобщенията ще се поставят на информационното табло във фоайето на сградата на районната администрация и сайта на СО – Район „Люлин” www.lyulin.bg.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!