СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община – Район “Люлин” обявява конкурс за държавен служител за длъжността: Началник на отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” към СО – Район “Люлин”

              С Т О Л И Ч Н А О Б Щ И Н А - Р А Й О Н “Л Ю Л И Н”

О Б Я В А

Столична община – Район “Люлин” обявява конкурс за държавен служител за длъжността:
началник на отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология” към СО – Район “Люлин” при следните условия:

I. Изисквания

 1. Минимални изисквания (общо нормативни изисквания):
  – образование – висше, образователна степен – бакалавър;
  – област на висшето образование – “Строителство на сгради и съоръжения”;
  – ранг – ІІІ младши или професионален опит от 3 (три) години;
  – правоотношение – служебно.
 2. Специфични изисквания: няма.
 3. Допълнителни изисквания – предимство при равни други условия:
  а) познаване и ползване на действащото българско законодателство;
  б) познаване и ползване на нормативните документи на Столичен общински съвет;
  в) компютърна грамотност: Word, Excel, Internet и ползване на специализиран деловоден софтуер.

II. Допускане до участие в конкурса – само кандидатите, подали в срок изискващите се документи и отговарящи на предварително обявените минимални и допълнителни изисквания.

III. Начин на провеждане на конкурса – на два етапа:

 1. Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;
 2. Интервю – събеседване.

IV. Кратко описание на длъжността –

 1. Организира, координира и провежда дейности по прилагане на законовите уредби и под законовите нормативни актове, свързани с инженерната инфраструктура, благоустройството и екологията на територията на района;
 2. Планира, организира и ръководи работата в отдела по дейности, свързани с реализацията на инвестиционните намерения на юридически и физически лица при спазване на Закона за устройство на територията и подзаконови нормативни актове към него.
 3. Ръководи реализацията на инвестиционните намерения на района по Закона за обществените поръчки за строителни и ремонтни дейности на общински обекти в рамките на своята компетентност.

V. Граници (от-до) на основната заплата, определени за длъжността – 933 – 2 000 лв.

 • При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

VI. Необходими документи, които се представят от кандидатите за участие в конкурса:
– Заявление за участие (по образец);
– Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;
– Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
– Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

VII. Място и срок за подаване на документите – до 16:00 часа на 17.01.2024 г. в деловодството на СО-Район „Люлин“.

VIII. Обявленията и съобщенията ще се поставят на информационното табло във фоайето на сградата на районната администрация и сайта на СО – Район „Люлин” www.lyulin.bg

Skip to content