Столична община-Район „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община – Район “Люлин” обявява конкурс за държавен служител за длъжността „Главен счетоводител в отдел „Финансово-счетоводни дейности”

С Т О Л И Ч Н А О Б Щ И Н А – Р А Й О Н “Л Ю Л И Н”

О Б Я В А

Столична община – Район “Люлин” обявява конкурс за държавен служител за длъжността: главен счетоводител в отдел „Финансово-счетоводни дейности” при следните условия:

І. Изисквания

1. Минимални изисквания (общи нормативни изисквания):

– образование – висше, образователна степен – бакалавър;

– ранг – ІV младши или професионален опит от 3 (три) години;

– правоотношение – служебно.

2. Специфични изисквания: няма.

3. Допълнителни изисквания – предимство при равни други условия:

а) висше – счетоводство и контрол, финанси;

б) познаване и ползване на действащото българско законодателство;

в) отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността на длъжността и умения за ползване на същата, познаване устройството, функциите и дейността на местната и държавната администрация;

г) компютърна грамотност: Word, Excel, Internet и ползване на специализиран счетоводен софтуер.

ІІ. Допускане до участие в конкурса – само кандидатите, подали в срок изискващите се документи и отговарящи на предварително обявените изисквания.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса – надва етапа:

  1. Решаване на тест;
  2. Интервю с кандидатите.

ІV. Кратко описание на длъжността – Организира, контролира и отговаря за цялостната финансово-счетоводна отчетност на общината в съответствие с действащата нормативна уредба и изискванията на Министерство на финансите, Сметна палата и изградената система за финансово управление и контрол в Столична община район „Люлин“. Извършва оперативен контрол на средствата по проекти и контролира осчетоводяването на извършените разходи и разплащания с изпълнителите по реализация на същите.

V. Граници (от-до) на основната заплата, определени за длъжността – 730 лв.-1850 лв.

VІ. Необходими документи, които се представят от кандидатите за участие в конкурса:

1. Заявление за участие (по образец);

2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

VІІ. Място и срок за подаване на документите – до 16.00 часа на 14.01.2022 г. в деловодството на СО – Район “Люлин”.

VІІІ. Обявленията и съобщенията ще се поставят на информационното табло във фоайето на сградата на районната администрация и сайта на СО – Район „Люлин” www.lyulin.bg.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!