СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Столична община – Район “Люлин” обявява конкурс за държавен служител за длъжността: Главен архитект на СО – Район “Люлин”

Столична община – Район “Люлин” обявява конкурс за държавен служител за длъжността:

Главен архитект на СО – Район “Люлин”  при следните условия:

Изисквания

1. Минимални изисквания (общо нормативни изисквания):

– образование – висше, образователна степен – магистър;

– ранг – ІV младши или професионален опит от 3 (три) години;

  • – правоотношение – служебно.

2. Специфични изисквания: специалност „Архитектура” и придобита пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията.

3. Допълнителни изисквания – предимство при равни други условия:

а) умение за ръководене на екип при решаване на административни задачи;

б) познаване и ползване на действащото българско законодателство;

в) познаване и ползване на нормативните документи на Столичен общински съвет;

г) отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителство; контрол на дейността по устройство на територията, кадастър и регулация, включително ЗМСМА, ЗУТ, ЗКИР, ЗУЕС, НПОРИМДЕРДТСО, ЗС, АПК и всички останали закони и подзаконови нормативни актове, свързани с териториално планиране и с изпълнение на задълженията;

д) компютърна грамотност: Word, Excel и ползване на специализиран деловоден софтуер и програми.

  1. Допускане до участие в конкурса – само кандидатите, подали в срок изискващите се документи и отговарящи на предварително обявените минимални и специфични изисквания.
  2. Начин на провеждане на конкурса – на два етапа:

1. Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

2. Интервю – събеседване.

IV. Кратко описание на длъжността – Методическо ръководство и контрол върху цялостното устройство на територията на района при спазване на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него.

  • Граници (от-до) на основната заплата, определени за длъжността – 780 – 2 200 лв.

* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

  • Необходими документи, които се представят от кандидатите за участие в конкурса:

– Заявление за участие (по образец);

– Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;

– Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и пълна проектантска правоспособност, които се изискват за длъжността;

– Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

  •  Място и срок за подаване на документите – до 16:00 часа на 28.12.2023 г. в деловодството на СО-Район „Люлин“.
  • Обявленията и съобщенията ще се поставят на информационното табло във фоайето на сградата на районната администрация и сайта на СО – Район „Люлин” www.lyulin.bg
Skip to content