СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Списък на изборните книжа и образци на документи за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

С П И С Ъ К
на изборните книжа
за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
утвърдени с Решение № 1588-НС от 02.02.2023 г. на ЦИК

Приложение № 1-НСУдостоверение (чл. 57, ал. 1, т. 5 ИК)
Приложение № 2-НСЗаявление за регистрация на партия за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 133 ИК)
Приложение № 3-НССписък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК)
Приложение № 4-НСЗаявление за включване в списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 133, ал. 3, т. 5 и чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК)
Приложение № 5-НСЗаявление за регистрация на коалиция за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 140 ИК)
Приложение № 6-НСПубличен електронен регистър на партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите на 2 април 2023 г. (чл. 57, ал. 1, т. 13, буква „а“ ИК)
Приложение № 7-НСУдостоверение за регистрация на партия (чл. 57, ал. 1, т. 10 , буква „а“ ИК)
Приложение № 8-НСУдостоверение за регистрация на коалиция (чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ ИК)
Приложение № 9-НСИзбирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 25, ал. 1, 3 и ал. 5 във връзка с чл. 243, чл. 251 и чл. 252 ИК)
Приложение № 10-НССписък за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 37 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 11-НСИзбирателен списък в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 28 във връзка с чл. 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 9, ал. 6 и 8 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 12-НСИзбирателен списък за гласуване в места за изтърпяване наказание лишаване от свобода и за задържане за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 29 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 9 ИК)
Приложение № 13-НСИзбирателен списък за гласуване на намиращи се извън страната плавателни съдове под българско знаме за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 30 във връзка с чл. 25 и чл. 9, ал. 6 ИК)
Приложение № 14-НССписък за гласуване извън страната в избори за народни представители на 2 април 2023 г. в …………………… (държава/място) (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 25, чл. 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 15-НСУдостоверение за дописване в избирателен списък по постоянен адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 28, ал. 3, чл. 29, ал. 4 и чл. 30, ал. 3 ИК)
Приложение № 16-НССписък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 38 ИК)
Приложение № 17-НСЗаявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)
Приложение № 18-НСЗаявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 ИК)
Приложение № 19-НСЗаявление – декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)
Приложение № 20-НСЗаявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)
Приложение № 21-НСЗаявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)
Приложение № 22-НСЗаявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 ИК)
Приложение № 23-НСДекларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 28, ал. 3 и 4, чл. 29, ал. 4 и 5, чл. 30, ал. 3, чл. 38, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6, чл. 233, чл. 10, ал. 1, чл. 264, ал. 4 във връзка с чл. 235, ал. 4 и чл. 241, ал. 1, т. 3 ИК)
Приложение № 24-НСУдостоверение (чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 38 ИК)
Приложение № 25-НСЗаявление – декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК)
Приложение № 26-НСУдостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 34 ИК)
Приложение № 27-НСПубличен регистър за издадените удостоверения за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 35, ал. 2 ИК)
Приложение № 28-НСЗаявление за гласуване в секция извън страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 16, ал. 1, изр. 1, ал. 2 във връзка чл. 243 ИК)
Приложение № 29-НСДекларация пред СИК при гласуване извън страната (чл. 33, ал. 2 във връзка с чл. 243 ИК)
Приложение № 30-НСУдостоверение (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 101 ИК)
Приложение № 31-НСУдостоверение (чл. 57, ал.1, т. 5 и чл. 91, ал. 13 ИК)
Приложение № 32-НСУдостоверение (чл. 72, ал. 1, т. 4 ИК)
Приложение № 33-НСЗаявление за регистрация на българска неправителствена организация за участие с наблюдатели на изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2, 3 и 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 ИК)
Приложение № 34-НСЗаявление за регистрация на наблюдатели от българска неправителствена организация, регистрирана в ЦИК за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 112, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 111, ал. 3 и 4 ИК)
Приложение № 35-НСДекларация от изрично упълномощен представител на неправителствена организация, предложен за регистрация като наблюдател в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 57, ал. 1, т. 14 във вр. с чл. 112, ал. 4, т. 3 и чл. 3, ал. 3 ИК)
Приложение № 36-НСИскане за регистрация на наблюдатели по чл. 112, ал. 1, т. 2 ИК за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 112, ал. 6 във връзка с ал. 1, т. 2 ИК)
Приложение № 37-НСВходящ регистър на заявени наблюдатели от български неправителствени организации за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 113 във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 1 и с чл. 57, ал. 1, т. 14 ИК)
Приложение № 38-НСУдостоверение за наблюдател от българска неправителствена организация в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 8 ИК)
Приложение № 39-НСУдостоверение за наблюдател в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 112, ал. 1, т. 2 и ал. 8 ИК)
Приложение № 40-НСЗаявление за регистрация на агенция, която ще извършва социологическо проучване в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202 ИК)
Приложение № 41-НСУдостоверение на анкетьор в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 203, ал. 1 ИК)
Приложение № 42-НСРегистър (за публикуване) на агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 57, ал. 1, т. 25 и чл. 202, ал. 2 ИК)
Приложение № 43-НСЗаявление за регистрация на застъпници на кандидатска листа в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 1 и 2 ИК) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 ИК)
Приложение № 44-НСПредложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 2 ИК) (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1 и 3 и чл. 123 ИК)
Приложение № 45-НСДекларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 ИК)
Приложение № 46-НСВходящ регистър на РИК район № …………………… – …………………… на заявени/предложени за регистрация застъпници и на заместващи застъпници в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 72, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 4 ИК) (чл. 57, ал. 1, т. 15 във връзка с чл. 118, ал. 1, 3 и 4, чл.122 и чл. 123 ИК)
Приложение № 47-НСРегистър (за публикуване) на застъпници в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 72, ал. 1, т. 16 и чл. 118, ал. 4 ИК) (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 ИК)
Приложение № 48-НСУдостоверение за застъпник (по чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 ИК)
Приложение № 49-НСУдостоверение за застъпник извън страната (по чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1, 3 и 4 и чл. 123 ИК)
Приложение № 50-НСЗаявление от партия/коалиция за промени в състава и/или наименованието на коалицията (чл. 144 ИК)
Приложение № 51-НСУдостоверение за промени в състава и/или наименованието на коалиция (чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 144 ИК)
Приложение № 52-НСЗаявление от партия/коалиция за заличаване на регистрацията ѝ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 137, ал. 1 и чл. 145, ал. 1 ИК)
Приложение № 53-НСЗаявление за регистрация на инициативен комитет в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 152, т. 2 и чл. 153 във връзка с чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 1, ал. 4 и 5 ИК)
Приложение № 54-НСЗаявление от инициативен комитет за заличаване на регистрацията му за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 155, ал. 1 ИК)
Приложение № 55-НСДекларация (чл. 153, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 3 и чл. 243 ИК)
Приложение № 56-НСРегистър на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 72, ал. 1, т. 7 ИК)
Приложение № 57-НСПубличен регистър на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 72, ал. 1, т. 7 ИК)
Приложение № 58-НСУдостоверение за регистрация на инициативен комитет в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 72, ал. 1, т. 7 ИК)
Приложение № 59-НСПредложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за народни представители в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 255, ал. 1, т. 1 ИК)
Приложение № 60-НСПредложение от инициативен комитет за регистрация на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 255, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 257 ИК)
Приложение № 61-НСЗаявление – декларация (чл. 255, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК)
Приложение № 62-НССписък на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 257 ИК)
Приложение № 63-НСРегистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 255, ал. 1 ИК)
Приложение № 64-НСРегистър на кандидатите за народни представители в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 253, ал. 1 ИК)
Приложение № 65-НСУдостоверение (чл. 72, ал. 1, т. 8 ИК)
Приложение № 66-НССписък за допълнително вписване на придружителите в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. (чл. 236, ал. 2, изр. второ и чл. 238, ал. 2 ИК )
Приложение № 67-НСЗаявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)
Skip to content