Столична община-Район „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за Главен счетоводител в отдел „Финансово-счетоводни дейности” към СО – Район “Люлин”

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за Главен счетоводител в отдел „Финансово-счетоводни дейностикъм СО – Район “Люлин”

На основание чл. 21 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Решение на конкурсната комисия, до участие в конкурса се допуска следния кандидат:

1. Димитър Стефанов Тончев

Посоченият допуснат кандидат трябва да се яви за решаване на тест на 28.01.2022 г. в 10.00 часа в сградата на СО – Район “Люлин”.

Интервюто с издържалия успешно теста, ще се проведе на същия ден от 12:00 часа в сградата на СО – Район “Люлин” – стая № 8.

Недопуснати до участие в конкурса кандидати: няма.

Председател на комисията:………………………

(М. Тасева)