СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – район „Люлин”обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени публична общинска собственост за поставяне на преместваеми съоръжения – модулни павилиони по типов проект

О Б Я В А

СО – район „Люлин”, на основание Решение 124 от 25.02.2021 г. на Столичен общински съвет и Заповед №СОА21-РД09-432/18.03.2021 г. на Кмета на Столична Община в частта им за терени 1.1., 1.2, 1.4. и 1.6, обявява публично оповестен  конкурс за отдаване под наем за срок  от 5 години на терени публична общинска собственост за поставяне на преместваеми съоръжения – модулни павилиони по типов проект, съгласно одобрени схеми на Гл. архитект на Столична община, както следва :

1.1. Общински терен – ПИ с идентификатор по КККР № 68134.4361.88, находящ се в жк. ”Люлин” – бул. ”Захари Стоянов”, югоизточно от кръстовище с ул. ”Георги Дражев”, югозападно от бл.328,  кв. 47б, м. “ж. к. Люлин-3 м. р. ”. Павилион №12, съгласно одобрена схема №8 от Гл. архитект на СО.

 Обособена позиция № 8 – Павилион № 12 с площ 3 кв. м., начална месечна конкурсна цена – 30.0 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за дребни пакетирани хранителни стоки.

1.2. Общински терен – ПИ с идентификатор по КККР № 68134.4356.460, находящ се в ж.к. ”Люлин” –  бул. ”Проф. д-р Александър Станишев”, югоизточно от кръстовище с ул. ”Тодор Николов”, кв.20, м. ”ж. к. Люлин -2 м. р.”. Павилиони № 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, съгласно одобрена  схема № 2 от Гл. архитект на СО.

Обособена позиция № 9- Павилион № 1 с площ от 6кв.м., начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 10- Павилион № 2 с площ от 3кв.м., начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.

Обособена позиция № 11– Павилион № 3 с площ от 6 кв. м., начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 12– Павилион № 4 с площ от 3 кв. м., начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция № 13– Павилион № 5 с площ от 3 кв. м., начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция № 14Павилион № 6 с площ от 6 кв. м., начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на цветя.

Обособена позиция № 15– Павилион № 7 с площ от 3 кв. м., начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

1.4. Общински терен – ПИ с идн. по КККР №68134.4361.1, жк. “Люлин“, бул. “Добринова скала“, северно от кръстовище с ул. “Филиповско шосе“, кв.20, на изток от бл.464, кв. 4, м. ”Люлин-разширение, запад”. Павилион №5, съгласно одобрена схема № 12 от Гл. архитект на СО,.

 Обособена позиция № 23 -Павилион № 5 с площ от 6 кв. м., начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

1.6. Общински терен – ПИ с идентификатор по КККР № 68134.4361.167, находящ се в жк. ”Люлин”, бул. ”Райко Даскалов” пред бл.519, кв.11, м. ”ж. к. Люлин – 5 м. р.”.  Павилиони №13, 14, 15, 16 , съгласно одобрена схема №14 от Гл. архитект на СО.

Обособена позиция № 27Павилион №13 с площ от 6 кв. м., начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв. /м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 28 -Павилион №14 с площ от 6 кв. м., начална месечна конкурсна цена –  20.0 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на цветя.

Обособена позиция № 29Павилион №15 с площ от 6 кв. м., начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец и специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.

Обособена позиция № 30Павилион №16с площ от 6 кв. м. и начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец  и специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

1. Място на закупуване на конкурсната документация – СО – район „Люлин”, бул. ”Захари Стоянов” №15, бл.327, вх. Б, ет. 1 – каса.

2. Цена на конкурсната документация – 50 лв. с вкл. ДДС.

 3. Срок за купуване на конкурсна документация и подаване на офертите, считано от 8.30 ч. на 09.02.2023 г. до 17.00 ч. на 09.03.2023 г. в „Център за административно обслужване“ на СО – район „Люлин“.

4. Гаранция за участие в публично оповестения конкурс – 200 / двеста / лв. Внася се по посочената в конкурсната документация банкова сметка на СО – район „Люлин“.

5. Дата на провеждане на конкурса на 10.03.2023 г. от 10.00 ч. в отдел „РКТД“ на СО – район ”Люлин”.

 6. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

  7. Адрес и телефон на организатора гр. София, бул. ”Захари Стоянов” №15, Отдел „РКТД”, тел.02/9237 234/286/.

Skip to content