СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – район “Люлин” организира процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищни имоти – частна общинска собственост – помещения

ОБЯВЛЕНИЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН, на основание чл. 30, ал.1 и чл. 31, ал. 3 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка с Решение № 895  по Протокол №82, т. 83 от 14.09.2023 г. на СОС и Заповед № СОА23-РД09-2186/12.10.2023 г. на кмета на Столична община, организира процедура за провеждане на  публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищни имоти – частна общинска собственост – помещения, находящи се на територията на СО – район „Люлин“, както следва:

1.1. Обособена позиция 1. Част от нежилищен имот с площ 61,56 кв. м., представляващ част от сграда с идентификатор 68134.4356.50.8 с обща площ 149 кв. м. и АОС № 10354/16.05.2023 г., находящ се в ж.к. „Люлин – 1 м. р.“ до бл. 005.

Начална конкурсна месечна наемна цена:  3.20 лв. за 1 кв. м./месец без ДДС, или 196,99 лв./месец без ДДС за обща площ 61,56 кв. м.

Специфично конкурсно условие:  за склад.

1.2. Обособена позиция 2. Самостоятелен нежилищен обект с площ 81 кв. м., представляващ сграда с идентификатор 68134.4361.113.10.2 и АОС № 10298/ 08.12.2022 г., находящ се в ж.к. „Люлин – 4 м. р.“, кв. 1, УПИ V – ТП до бл. 402.

Начална конкурсна месечна наемна цена:  7,00 лв. за 1 кв. м./месец без ДДС, или 567,00 лв./месец без ДДС за обща площ 81 кв. м.

Специфично конкурсно условие:   за услуги.

1.3. Обособена позиция 3. Помещения с площ 52,34 кв. м., представляващи част от сграда с идентификатор 68134.4361.202.26.1. и с обща площ 76,00 кв. м. и АОС № 9451/11.01.2016 г., находящ се в ж.к. „Люлин – 4 м. р.“, кв. 6, УПИ IV за жс, тп и оо до бл. 422.

Начална конкурсна месечна наемна цена:  7,00 лв. за 1 кв. м./месец без ДДС, или 367,00 лв./месец без ДДС. за обща площ 52,34 кв. м.

Специфично конкурсно условие:  за услуги.

1. Обявата за публично оповестения конкурс е публикувана в електронните  страници и на информационните табла на Столична община и СО-район „Люлин“ и в един национален  ежедневник.

2. Оглед на помещенията може да бъде извършен на 08.11.2023 г. и 13.11.2023 г. от  10:00 ч. до 12.00 ч.,  след предварително поискване на тел. 02/92-37-234 или 02/92-37-291.

3. Място за закупуване на конкурсна документация: сградата на СО-район „Люлин“,  гр. София, ж. к. „Люлин – 3 м. р.“, бул. „Захари Стоянов“, бл.327, вх. В, ет.1 – каса, считано от 08.30 ч. на  20.10.2023 г. до 17.00 ч.  на  20.11.2023 г.         

4. Цена на конкурсната документация е 50 лв.  с вкл. ДДС.

5. Срок за подаване на офертите, считано от 08.30 ч. на  20.10.2023 г. до 17.00 ч. на 20.11.2023 г. в сградата на СО-район „Люлин“,бул.“Захари Стоянов“ №15 в „Център за административно обслужване“.    

6. Конкурсът ще се проведе на 21.11.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ №15, бл. 327, вх. В, ет. 4 в отдел РКТД.

7. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 200 лв. Същата се внася по банков път в депозитната сметка на СО – район „Люлин“, посочена в конкурсната документация. Краен срок за внасяне на гаранцията 20.11.2023 г.

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 15 календарни дни.

 9. Адрес и телефон на организатора гр. София, бул. „Захари Стоянов” №15, Отдел РКТД, тел. 02/ 92 37 234 /291/.

Skip to content