СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – район „Люлин“ организира и провежда публично оповестен конкурс за поставяне на преместваеми обекти

О Б Я В Л Е Н И Е

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“, организира и провежда публично оповестен конкурс на основание Решение №651 по Протокол №80, т.52 от 13.07.2023 г. на Столичен общински съвет и заповед №СОА23-РД09-1770/10.08.2023 г. на кмета на Столична община, на основание чл.14, ал.1 и ал.2  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1, ал.2  и ал. 3 от Наредба за общинската собственост, чл.30, ал.1 и чл.31, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС /НУРПТК/, чл.30 , ал.1 от  Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално – декоративни елементи и за рекламната дейност  на територията на Столична община /НПОРИМДЕРДТСО/, на основание чл.30, ал.4 от от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл.12, ал.2 и ал.3 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична общинска изготвени експертни оценки от лицензиран оценител за общинските имоти по обособени позиции, както следва:

1.1. Общински имот – частна общинска собственост, представляващ реална част от ПИ 68134.4361.106 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-14/06.03.2009 г. на Изпълнителен Директор на АГКК., УПИ-I-ЖС, ТП и ОО, кв.5, м. „ж.к. Люлин – 4 м. р.“, одобрен с Решение №409 по Протокол №21/19.07.2012г. на СОС. Съставен е Акт за общинска собственост №7844/31.05.2011 г.

Одобрена схема № 10, Обособена позиция №1.1  за поставяне на преместваеми обекти, съгласно НПОРИМДЕРДТСО, в одобрената схема от Гл. архитект на Столична община е предвидено монтиране на слънцезащитно покритие по индивидуален проект с площ 39.70 кв. м., павилион  № 9 по ред в схемата, находящ се на бул. “Захари Стоянов“, югоизточно от кръстовището с ул. “Никола Беловеждов“ на север от бл.417.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 10.00 лв. / кв. м. без ДДС или 397.00 лв. / триста деветдесет и седем лв./ без ДДС за обща площ 39.70 кв. м.

Специфично конкурсно условие – слънцезащитно покритие

 1.2. Общински имот – частна общинска собственост, представляващ, реална част от ПИ 68134.4361.113 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителен Директор на АГКК, УПИ II-кжс и тп, кв. 1, м. „ж.к. Люлин-4 м. р по действащия план за регулация, одобрен с Решение № 409 по Протокол № 21/19.09.2012 г. на СОС, кръстовището на  бул. „Добринова скала“ с бул. „Захари Стоянов“, непосредствено до сграда – трафопост, нанесена в кадастралната карта с идентификатор 68134.4361.113.1. Съставен е  Акт за общинска собственост № 5044/1998г.

Съгласно схема № 42, Обособена позиция №2.1 – павилион  № 1 по ред в схема за поставяне на преместваеми обекти, съгласно НПОРИМДЕРДТСО, в одобрената схема от Гл. архитект на Столична община е предвидено поставяне на павилион по индивидуален проект с покрита площ  54 кв. м.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 7.00 лв. / кв. м. без ДДС или 378.0 лв. / триста седемдесет и осем лв./ без ДДС за обща площ 54 кв. м.

Специфично конкурсно условие – за услуги

1.3. Общински имот – частна общинска собственост, представляващ  част от  ПИ 68134.4356.426 по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителен Директор на АГКК, УПИ I-за ДКЦ, кв. 21, м. „ж. к. Люлин-2 м. р.“  Съставен е Акт за общинска собственост №9020/04.03.2015 г.

Съгласно схема № 4, Обособена позиция №3.1. павилион  № 1 по ред в схемата за  поставяне на преместваеми обекти, съгласно НПОРИМДЕРДТСО, в одобрената схема от Гл. архитект на Столична община, е предвидено поставяне на павилион по индивидуален проект с площ 12.50 кв. м.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 15.00 лв. /кв. м. без ДДС или 187.50 лв. / сто осемдесет и седем и 0.50 лв./ без ДДС за обща площ 12.50 кв. м.

Специфично конкурсно условие – за продажба на цветя

 1.4. Общински имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 68134.4358.310, УПИ  V 310-коо по плана на гр. София, кв. 26, м.“Люлин-9 м. р.“ одобрен с Решение №406 по Протокол №21/19.07.2012г. на СОС, идентичен с УПИ IV за КОО по ПУП – изменение на план за регулация  за кв.26, м. “ж. к. Люлин -9 м. р.“, бул. “Луи Пастьор“ източно от бл.913Б. Съставен е Акт за общинска собственост № 6907/26.04.2006г.

Съгласно схема № 52, Обособена позиция №4.1 за поставяне на преместваем обект по индивидуален проект с площ 20 кв. м., павилион № 1 по ред в одобрената схема от Гл. архитект на Столична община.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 10.00 лв./кв. м. без ДДС или 200.0 лв. /  двеста лв./ без ДДС за обща площ 20.0 кв. м.

Специфично конкурсно условие – за книжарница.

Съгласно схема № 52, Обособена позиция №4.2 за поставяне на преместваем обект, съгласно НПОРИМДЕРДТСО, по индивидуален проект с площ 20 кв. м.,  павилион № 2 по ред в одобрената схема от Гл. архитект на Столична община.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 10.00 лв./кв. м. без ДДС или 200.0 лв. / двеста лв./ без ДДС за обща площ 20.0 кв. м.

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки

Съгласно  схема № 52, Обособена позиция №4.3 за поставяне на преместваем обект, съгласно НПОРИМДЕРДТСО, по индивидуален проект с площ 20 кв. м.,  павилион № 3 по ред в одобрената схема от Гл. архитект на Столична община.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 10.00 лв./кв. м. без ДДС или 200.0 лв. / двеста лв./ без ДДС за обща площ 20.0 кв. м.

Специфично конкурсно условие – за дейности в сферата на бързото хранене и рекреацията

1. Обявата за конкурса е публикувана  в електронните  страници на Столична община и на СО-район „Люлин“, информационните табла в Столична община и районната администрация и в един национален  ежедневник.

2. Оглед на терените може да бъде извършен в работни дни от 10:00 ч. до 12.00 ч., считано на 31.08.2023 г. и 13.09.2023 г. (вкл.), след предварително поискване на тел. 02/92-37-234 или 02/92-37-291.

3. Място за закупуване на конкурсна документация: сградата на СО-район „Люлин“,  гр. София, ж. к. “Люлин – 3 м. р.“, бул. „Захари Стоянов“, бл.327, вх. В, ет.1 – каса, считано от 08.30 ч. на 28.08.2023 г. до 17.00 ч.  на 28.09.2023 г.         

4. Цена на конкурсната документация е 50 лв.  с вкл. ДДС.

5. Срок за подаване на офертите, считано от 08.30 ч. на 28.08.2023 г. до 17.00 ч. на 28.09.2023 г. в сградата на СО-район „Люлин“, бул.“Захари Стоянов“ №15 в  „Център за административно обслужване“.    

6. Конкурсът ще се проведе на 29.09.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ №15, бл. 327, вх. В, ет. 4 в отдел „РКТД“.

7. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 200 лв. Същата се внася по банков път в депозитната сметка на СО – район „Люлин“, посочена в конкурсната документация. Краен срок за внасяне на гаранцията 28.09.2023 г.

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 15 календарни дни.

 9. Адрес и телефон на организатора гр. София, бул. „Захари Стоянов” №15, Отдел „РКТД”, тел. 02/ 92 37 234 /291/.

Skip to content