СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – район “Люлин” организира и провежда публично оповестен конкурс за „Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост за срок до реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 /пет/ години с АОС № 10067/06.01.2020 г., представляващ поземлен имот, находящ се в м. “Бул. Сливница – Люлин – 9 м. р. “, ул. „Беравица“ №1“

ОБЯВЛЕНИЕ

         СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“, на основание чл. 30, ал.1 и чл. 31, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка с Решение №581 по Протокол №79/29.06.2023 г. на СОС и Заповед № СОА23-РД09-1771/10.08.2023г. на Кмета на Столична община, организира и провежда  публично оповестен конкурс за „Отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост за срок до реализиране на подробния устройствен план, но не повече от 5 /пет/ години с АОС № 10067/06.01.2020 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4357.151 с площ 505 кв. м., находящ се в м. “Бул. Сливница – Люлин – 9 м. р. “, ул. „Беравица“ №1“.

На основание чл.30, ал.4 от от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, чл.12, ал.2 и ал.3 от Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на Столична общинае  изготвената експертна оценка от лицензиран оценител.

Начална конкурсна месечна наемна цена – 0.60 лв. /кв. м. без ДДС или 303.0 лв. / триста и три  лв./ без ДДС за обща площ 505 кв. м.

Специфично конкурсно условие – за обслужваща дейност

1. Обявата за конкурса е публикувана  в електронните  страници на Столична община и на СО-район „Люлин“, информационните табла в Столична община и районната администрация и в един национален  ежедневник.

2. Оглед на обекта може да бъде извършен всеки работен ден от 10:00 ч. до 12.00 ч. за срока на обявлението, считано от 17.08.2023 г. до 18.09.2023 г. (вкл.), след предварително поискване на тел. 02/92-37-234 или 02/92-37-291.

3. Място за закупуване на конкурсна документация: сградата на СО-район „Люлин“,  гр. София, ж. к. “Люлин – 3 м. р.“, бул. „Захари Стоянов“, бл.327, вх. В, ет.1 – каса, считано от 08.30 ч. на 17.08.2023 г. до 17.00 ч.  на 15.09.2023 г.         

4. Цена на конкурсната документация е 50 лв.  с вкл. ДДС.

5. Срок за подаване на офертите, считано от 08.30 ч. на 17.08.2023 г. до 17.00 ч. на 15.09.2023 г. в сградата на СО-район „Люлин“, бул.“Захари Стоянов“ №15 в  „Център за административно обслужване“.    

6. Конкурсът ще се проведе на 18.09.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ №15, бл. 327, вх. В, ет. 4 в отдел „РКТД“.

7. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 200 лв. Същата се внася по банков път в депозитната сметка на СО – район „Люлин“, посочена в конкурсната документация. Краен срок за внасяне на гаранцията 15.09.2023 г.

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 15 календарни дни.

 9. Адрес и телефон на организатора гр. София, бул. „Захари Стоянов” №15, Отдел „РКТД”, тел. 02/ 92 37 234 /291/.

Skip to content