СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – район „Люлин“ организира и провежда публично оповестен конкурс за „Отдаване под наем на части от имоти/терени/публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти – модулни павилиони по типови и индивидуални проекти

ОБЯВЛЕНИЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН, на основание чл. 30, ал.1 и чл. 31, ал. 3 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка с Решение № 806  по Протокол №81, т.139 от 27.07.2023 г. на СОС и Заповед № СОА23-РД09-1776/10.08.2023 г. на Кмета на Столична община, организира и провежда  публично оповестен конкурс за „ Отдаване под наем на части от имоти /терени / публична общинска собственост  за разполагане на преместваеми обекти – модулни павилиони по типов и индивидуални проекти, съгласно одобрени схеми  от Главния архитект на Столична община за извършаване на търговска дейност,  за срок от 5 /пет/ години“, както следва:

 Общински терен – публична общинска собственост, находящ се в ж. к. „Люлин-4 м. р.“, бул. „Захари Стоянов“, югоизточно от кръстовището на ул. „Никола Беловеждов“ на север и запад от бл. 417, кв. 5, съгласно одобрена схема № 10, както следва :

Съгласно схема №10 за поставяне на модулни павилиони по типов проект на основание на НПОРИМДЕРДТСО, както следва:

1.1.1 Позиция – Павилион №1 с площ 6 кв. м.

Специфично конкурсно условие – продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Начална месечна конкурсна цена – 20,00 лв. /двадесет лв./м² за месец или 120,00 лв. без ДДС за обща площ от 6 кв. м.

  1. 1.2. Позиция – Павилион №2 с площ 3 кв. м.

Специфично конкурсно условие – продажба на вестници и списания.

Начална месечна наемна цена – 20,00 лв. /двадесет лв./м² без ДДС за месец или 60,00 лв. без ДДС за обща площ от 3 кв. м.

  1. 1.3. Позиция – Павилион №3 с площ 6 кв. м.

Специфично конкурсно условие – продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Начална месечна наемна цена – 20,00 лв. /двадесет лв./м² без ДДС за месец или 120,00 лв. без ДДС за обща площ от 6 кв. м.

  1. 1.4. Позиция – Павилион №4 с площ 6 кв. м.

Специфично конкурсно условие – продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Начална месечна наемна цена – 20,00 лв. /двадесет лв./м² без ДДС за месец или 120,00 лв. без ДДС за обща площ от 6 кв. м.

1.1.5. Позиция – Павилион №6 – с площ 6 кв. м.

Специфично конкурсно условие – продажба на цветя.

Начална месечна наемна цена – 20,00 лв. /двадесет лв./м² без ДДС за месец или 120,00 лв. без ДДС за обща площ от 6 кв. м.

1.2. Общински терен – находящ се в ж. к. „Люлин – 4 м. р.“, бул. „Захари Стоянов“, северозападно от кръстовището на ул. „Никола Беловеждов“ на изток от бл. 407, кв. 4, съгласно одобрена схема № 39, както следва:

Съгласно схема № 39 за поставяне на модулни павилиони по типов проект на основание на НПОРИМДЕРДТСО, както следва:

  1. 2.1Позиция –  Павилион №1 с площ 6 кв. м.

Специфично конкурсно условие – продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Начална месечна наемна цена – 20,00 лв. /двадесет лв./м² без ДДС за месец или 120,00 лв. без ДДС за обща площ от 6 кв. м.

  1. 2.2. Позиция –  Павилион №2 с площ 3х6 кв. м.

Специфично конкурсно условие – продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Начална месечна наемна цена – 20,00 лв. /двадесет лв./м² без ДДС за месец или 360,00 лв. за обща площ от 3х6 кв. м.

  1. 3.Общински терен – находящ се в ж.к. „Люлин – 4 м. р.“, кв. 10, на юг от бл. 431, северно от кръстовището с ул. „Кап. Васил Данаджиев“ в границите за озеленяване и КОО, УПИ II, съгласно одобрена схема № 13, както следва: 

Съгласно схема №13 за поставяне на павилион по индивидуален проект на основание  на НПОРИМДЕРДТСО, както следва:

1.3.1. Позиция –  Павилион № 17 и Слънцезащитно покритие № 18 (заедно)

Специфично конкурсно условие за павилион № 17 – дейности в сферата на бързото хранене и рекреацията.

Начална месечна наемна цена за павилион № 17 – 20,00 лв. /двадесет лв./м² без ДДС за месец или 360,00 лв. без ДДС за обща площ от 18 кв. м.

Специфично конкурсно условие за слънцезащитно покритие №18 – поставяне на слънцезащитно покритие с площ 18 кв. м., функционално предназначено за обслужване на павилион 17.

Начална месечна наемна цена за павилион №18 – 10,00 лв. /десет лв./ м² без ДДС за месец или 180,00 лв. без ДДС за обща площ от 18 кв. м.

1. Обявата за публично оповестения конкурс е публикувана в електронните  страници и на информационните табла на Столична община и СО-район „Люлин“ и в един национален  ежедневник.

2. Оглед на терените може да бъде извършен на 25.09.2023 г., 02.10.2023 г. и 09.10.2023 г. от  10:00 ч. до 12.00 ч.,  след предварително поискване на тел. 02/92-37-234 или 02/92-37-291.

3. Място за закупуване на конкурсна документация: сградата на СО-район „Люлин“,  гр. София, ж. к. „Люлин – 3 м. р.“, бул. „Захари Стоянов“, бл.327, вх. В, ет.1 – каса, считано от 08.30 ч. на  18.09.2023 г. до 17.00 ч.  на  17.10.2023 г.         

4. Цена на конкурсната документация е 50 лв.  с вкл. ДДС.

5. Срок за подаване на офертите, считано от 08.30 ч. на  18.09.2023 г. до 17.00 ч. на 17.10.2023 г. в сградата на СО-район „Люлин“,бул.“Захари Стоянов“ №15 в „Център за административно обслужване“.    

6. Конкурсът ще се проведе на 18.10.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ №15, бл. 327, вх. В, ет. 4 в отдел РКТД.

7. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 200 лв. Същата се внася по банков път в депозитната сметка на СО – район „Люлин“, посочена в конкурсната документация. Краен срок за внасяне на гаранцията 17.10.2023 г.

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 15 календарни дни.

9. Адрес и телефон на организатора гр. София, бул. „Захари Стоянов” №15, Отдел РКТД, тел. 02/ 92 37 234 /291/.

Skip to content