СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – район “Люлин” организира и провежда  публично оповестен конкурс с предмет: “Организиране на ученическото столово хранене  и ученическото бюфетно хранене в общинските училища  на територията на район „Люлин“ за срок от 5 /пет/ календарни години”

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“ организира и провежда  публично оповестен конкурс на основание разпоредбите на  Наредба за организиране на ученическо столово и бюфетно  хранене в общинските училища  на територията на СО, Решение № 469  по Протокол №78, т. 59 от 15.06.2023 г. на СОС, в изпълнение на  Заповед № СОА23-РД09-1549 /07.07.2023 г. на Кмета на Столична община  и Заповед №РЛН23-РД 09-267/31.08.2023г. на Кмета на СО – район „Люлин“ с предмет : Организиране на ученическото столово хранене  и ученическото бюфетно хранене в общинските училища  на територията на район „Люлин“ за срок от 5 /пет / календарни години  по обособени позиции, както следва :

Позиция 1.1.  90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, гр. София, ж. к. “Люлин -2 м. р.“, ул. “Стефана Клинчарова“ №3, АОС 8745/2014г. в част от сграда с идентификатор 68134.4356.424.5, представляващи  :

1.1.1.Ученически стол с площ  465 кв. м.  

 Месечна наемна цена –  263,20 /двеста шестдесет и три лева  и 0,20 /лв. без ДДС.

Специфично конкурсно условие – за ученическо столово  хранене

1.1.2.Ученически бюфет с площ  31 кв. м.

 Месечна наемна цена –  17,60 /седемнадесет и 0,60/лв. без ДДС 

Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене

Позиция 1.2. 56-то  СУ „Проф.  Константин Иречек“, гр. София, ж. к. “Люлин – 8 м. р.“, ул. “Търново“ №37, АОС №8741/2014 в част от сграда с идентификатор  68134.4358.61.2- първи  етаж  представляващи :

1.2.1 Ученически стол  с площ  251 кв. м.

Месечна наемна цена   – 142,30 /сто четиридесет и два и 0,30 /   лв. без ДДС

Специфично конкурсно условие – за ученическо столово  хранене

 1.2.2.Ученически бюфет с площ  35 кв. м. 

 Месечна наемна цена   – 19,85 / деветнадесет и 0,85/  лв. без ДДС.

 Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно  хранене

Позиция 1.3. 40 СУ „Луи Пастьор“, гр. София, ж. к. “Люлин – 9 м. р.“ ул. „Иван Бойчев“ №17., АОС №8742/2014 г., в част от сграда с идентификатор 68134.4358.171.1  представляващи:

1.3.1. Ученически стол с площ 355 кв. м.

Месечна наемна цена – 201,25 /двеста и един лева и 0,25 /  лв. без ДДС

Специфично конкурсно условие – за ученическо столово хранене

1.3.2. Ученически  бюфет с площ  39 кв. м.

 Месечна  наемна цена на ученически бюфет – 22,10 – /двадесет и два лв. и 0,10/  лв.    без ДДС.

Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно хранене

Позиция 1.4. 37 СУ „Райна Княгиня“, ж. к. “Люлин – 10 м. р.“, ул. “Луи Пастьор“ №1, АОС № 10055/2019г. в част от триетажна сграда с идентификатор 68134.4359.43.2. представляващи:

 1.4.1.Ученически стол  – разливна с площ – 45 кв. м.

 Месечна наемна цена  – 25,50 /двадесет и пет и 0,50 / лв. без ДДС 

Специфично конкурсно условие – за ученическо столово разливно  хранене

1.4.2.Ученически  бюфет с площ 21  кв. м.

Месечна наемна цена  – 11,90 /единадесет лева и 0,90 / лв. без ДДС.

Специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно   хранене

Позиция 1.5. 77 ОУ„ Св. Св. Кирил и Методий“, кв. “Филиповци“, ул. „Трети март“ №45, АОС 8746/2014г., в част от сгради с идентификатори №68134.4388.250.3. и №68134.4388.250.1., представляващи :

1.5.1. Ученически стол- разливна с площ  60,80 кв. м

Месечна наемна цена  – 45,00 /четиридесет и пет / лв. без ДДС

Специфично конкурсно условие – за ученически  стол– разливна  

 1.5.2.Ученически бюфет с площ  6,75 кв. м.

Месечна наемна цена  – 5,00 / пет / лв. без ДДС.

Специфично конкурсно условие – за ученическо  столово – разливно    хранене

Позиция 1.6. 137  СУ „Ангел Кънчев“ –  ж. к. „Люлин – 1 м. р.“, бул. “Сливница №135, АОС 8733/2014г. в  част от  сграда с идентификатор № 68134.4356.149.1, преставляващи:   

1.6.1.Ученически стол  с площ  159 кв. м.

месечна  наемна  цена –  86,80 /осемдесет и шест и 0,80  /  лв. без ДДС

специфично конкурсно условие – за ученическо столово  хранене

 1.6.2.Ученически  бюфет с площ 26  кв. м.              

месечна  наемна цена  –  14,20  /четиринадесет и  0,20/  лв.

          специфично конкурсно условие – за ученическо бюфетно   хранене

1. Обявата за конкурса е публикувана  в електронната  страница на Столична община, електронната страница на СО-район „Люлин“, информационните табла в районната администрация и Столична община.

2. Оглед на обектите може да бъде извършен всеки работен ден от 10:00 ч. до 12.00 ч. за срока на обявлението, считано от 04.08.2023 г. до 23.08.2023 г. (включително), след предварително поискване на тел. 02/92-37-234 или 02/92-37-291.

3. Място за закупуване на конкурсна документация: сградата на СО-район „Люлин“,  гр. София, ж. к. “Люлин-3м. р.“, бул. „Захари Стоянов“, бл.327, вх. В, ет.1 – каса, считано от 08.30 ч. на 04.08.2023 г. до 17.00 ч.  на 23.08.2023 г.         

4. Цена на конкурсната документация е 50 лв. / петдесет лева/ с вкл. ДДС.

5. Срок за подаване на офертите, считано от 08.30 ч. на 04.08.2023 г. до 17.00 ч. на 23.08.2023 г. в сградата на СО-район „Люлин“, бул.“Захари Стоянов“ №15 в  „Център за административно обслужване“.    

6. Конкурсът ще се проведе на 24.08.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ №15, бл. 327, вх. В, ет. 4 в отдел „РКТД“.

7. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 200 лв. / двеста лева /. Същата се внася по банков път в депозитната сметка на СО – район „Люлин“, посочена в конкурсната документация. Краен срок за внасяне на гаранцията 23.08.2023 г.

8. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на офертите да бъде продължен с 15 календарни дни.

9. Адрес и телефон на организатора гр. София, бул. „Захари Стоянов” №15, Отдел „РКТД”, тел.02/ 92 37 234 /291/.

Skip to content