Столична община-Район „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността Старши счетоводител в отдел “Финансово-счетоводни дейности”

Столична община – Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността: старши счетоводител в отдел “Финансово-счетоводни дейности”, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността старши счетоводител:

– правоотношение: трудово

– образование – висше;

– професионален опит – 1 година;

2. Допълнителни квалификации и умения:

Кандидатът да познава и прилага действащата законова и подзаконова нормативната уредба, свързана с дейността; добри компютърни умения. Отлични умения – Excel. Добри компютърни умения – Word и специализиран счетоводен софтуер.

3. Кратко описание на длъжността:

Пълно, достоверно и обективно отразяване в хронологичен ред на всички счетоводни документи за осъществени стопански операции, с цел получаване на действителен финансов резултат за отчетния период.

Извършва дейности, свързани с бюджета на района и изготвяне на месечни и тримесечни отчети, предоставя финансови анализи за вземане на решения, извършва счетоводна обработка на първични и вторични счетоводни документи.

4. Граници (от-до) на основната заплата, определени за длъжността – 710 лв. – 1 700 лв.

5. Необходими документи:

  1. Заявление за работа – свободен текст;
  2. Автобиография;

3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Всички документи, представени в копие, следва да бъдат заверени от кандидата с гриф „Вярно с оригинала“.

6. Място и срок за подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени до 16:30 часа на 08.06.2022 г. (сряда) на адрес: гр. София, бул. ”Захари Стоянов” № 15, в деловодството на СО-район “Люлин”, лично от кандидатите или от упълномощен техен представител, както и на електронна поща с адрес: lyulin@sofia.bg, които следва да са подписани от кандидата с електронен подпис.

Телефон за връзка: 02/9237-211 – експерт „Човешки ресурси“.