СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СO – Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността “Специалист в отдел „Административно и информационно обслужване” – ПО ЗАМЕСТВАНЕ

О  Б  Я  В  А

Столична община – Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността: специалист в отдел „Административно и информационно обслужване” – ПО ЗАМЕСТВАНЕ, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността „специалист“:

 – образование – средно;

– професионален опит – не се изисква;

– да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност;

Допълнителни изисквания:  компютърна грамотност и познания за основните и специализирани програмни продукти, с които се работи в отдела.

2. Кратко описание на длъжността:

1. Приемане на молби, жалби, писма и други документи от граждани, юридически лица и институции.

2. Регистриране на постъпилите документи и писма в деловодната система.

3. Да предоставя информация на граждани и фирми относно извършваните от район „Люлин” административни услуги.

4. Да извършва сканиране и архивиране на входящите и изходящите обработени от деловодството документи.

5. Да участва в изпълнението на допълнително възложени задачи от ръководството на район “Люлин” и началник на отдела, свързани с преките му служебни задължения.

6. Да информира началник на отдела за открити грешки и възникнали проблеми.

7. Да участва при подготовката на изходящата кореспонденция на администрацията, като оказва помощ на техническия сътрудник.

8. Да обработват заявления за административни услуги заявени по електронен път.

9. Да замества техническия сътрудник /куриер/, когато отсъства, като спазва и прилага изискваните права и задължения.

10. При изпълнение на служебните си задължения обработва лични данни, в зависимост от служебната необходимост и съдържание на обработваната документация, при стриктно спазване на действащото законодателство, регламентиращо обработването на лични данни.

3. Граници (от-до) на основната заплата, определени за длъжността

специалист АИО – ДЕЛОВОДСТВО – 780 лв. – 1 000 лв.

4. Необходими документи:

  1. Заявление за работа – свободен текст;
  2. Автобиография;

3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Място и срок за подаване на документите – до 16.30 часа на 28.02.2023 г. (вторник) в деловодството на СО – Район “Люлин”, гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

Телефон за връзка: 02/92 37-211 – експерт „Човешки ресурси“.

Skip to content