СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СO – Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността “Главен специалист в отдел „Административно и информационно обслужване”

О  Б  Я  В  А

Столична община – Район „Люлин” обявява вакантно място за длъжността: главен специалист в отдел „Административно и информационно обслужване”, при следните условия:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността „главен специалист“:

 – образование – средно;

– професионален опит – 2 години;

– да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност;

Допълнителни изисквания:  компютърна грамотност и познания за основните и специализирани програмни продукти, с които се работи в отдела.

2. Кратко описание на длъжността:

1. Да приема и да извършва компютърна обработка на постъпилите заявления за промяна на постоянния адрес /ЗПА/ и адресни карти за настоящ адрес/АК/.

2. Да приема заявления и издава удостоверения въз основа на регистъра за населението по искане на граждани съгласно Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012 г./ДВ. бр.37 от 15.05.2012 г./

3. Да съставя лични регистрационни картони по установен образец на гражданите с постоянен адрес на територията на ж.к. „Люлин”.

4. Да извършва актуализация на лични регистрационни картони при промяна на съдържащите се лични данни: семейно положение, раждане, смърт, и отразява пристигнали актуализационни съобщения от други столични райони или общински администрации.

5. Да въвежда информация в електронните регистри на актовете за раждане, актовете за граждански брак и актовете за смърт.

6. Да извършва справки за вярност на ЕГН.

7. Да подава искане за ЕГН на чужденци със статут на постоянно пребиваване в страната и придобили българско гражданство с Указ на Президента и съставяне на лични регистрационни картони.

8. Да обработва документи от Министерство на правосъдието за лицата, получили или освободени от българско гражданство.

9. Да изготвя отговори на писма от различни институции и молби на граждани, постъпили в районната администрация, отнасящи се до гражданското състояние.

10. Да участва в изпълнението на допълнително възложени задачи от ръководството на район “Люлин” и началник отдела, свързани с преките му служебни задължения.

11. Да осъществява спешни вътрешни и външни контакти по нареждане на ръководителя във връзка с изясняването на възникнали проблеми по отделни въпроси, свързани с естеството на работата на отдела.

12. Да информира началник отдела за открити грешки и възникнали проблеми.

13. Да участва в решаването на проблеми, свързани с естеството на задълженията му.

14. Да подпомага с професионални съвети старшите специалисти в отдела.

15. Да замества старши специалист ЕСГРАОН,  когато е необходимо, като спазва и прилага изискваните права и задължения.

16. Предоставяне на  административни услуги на граждани, заявени по електронен път.

17. При изпълнение на служебните си задължения обработва лични данни, в зависимост от служебната необходимост и съдържание на обработваната документация, при стриктно спазване на действащото законодателство, регламентиращо обработването на лични данни.

3. Граници (от-до) на основната заплата, определени за длъжността главен специалист АИО – ЕСГРАОН – 780 лв. – 1 600 лв.

4. Необходими документи:

  1. Заявление за работа – свободен текст;
  2. Автобиография;

3. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;

4. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Място и срок за подаване на документите – до 16.30 часа на 28.02.2023 г. (вторник) в деловодството на СО – Район “Люлин”, гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

Телефон за връзка: 02/92 37-211 – експерт „Човешки ресурси“.

Skip to content