СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – Район „Люлин” обявява вакантно място по трудово правоотношение за длъжността: главен експерт (1 бр.) в отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

О Б Я В А

Столична община – Район „Люлин” обявява вакантно място по трудово правоотношение за длъжността: главен експерт (1 бр.) в отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”, при следните условия:

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността главен експерт (1 бр.):
  – правоотношение: трудово
  – образование – бакалавър;
  – професионален опит – 2 години;
  – област на висшето образование – Екология и опазване на околната среда – еколог;
  – да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност;
  – Допълнителни изисквания: познаване и ползване на действащото българско законодателство и компютърна грамотност: Word, Excel, специализиран деловоден софтуер.
 2. Кратко описание на длъжността:
 3. Контрол на фирми, организации и сдружения – изпълнители по поддържане на зелената система, санитарна сеч и др. мероприятия на Района.
 4. Обработва и извършва проверки на място по молби, жалби и сигнали, подадени от граждани и изготвя експертни оценки на дървесна-храстова растителност, разположени в междублокови пространства.
 5. Изготвя предписания в съответствие с разпоредбите на всички закони и наредби, регламентиращи работата на местните администрации.
 6. Извършва съвместни проверки със Столичен инспекторат.
 7. Приема граждани по проблеми и въпроси отнасящи се за природната среда в района.
 8. Упражнява контролна дейност на територията на Района при извършени нарушения на зелената система и дава предписания за отстраняване на щетите.
 9. Участва в мероприятията по почистване на речните корита като изготвя експертни оценки за растителността, маркира и кубира премахнатата растителност, използвайки общ. марка № 32.
 10. Организира и провежда залесителни мероприятия.
 11. Бързо и адекватно да реагира при природни аномалии когато има засегната или унищожена дървесна или храстова растителност.
 12. Извършва контрол по мероприятия за дезакаризация/кърлежи, дератизация/гризачи, дезинсекция/бълхи и комари и др.
 13. Разработва програми и графици за извършване на отделни видове работа.
 14. Граници (от-до) на основната заплата, определени за длъжността – главен експерт ИИБЕ (1 бр.) – 780 лв. – 1 800 лв.
 • При определяне на индивидуалния размер на основната заплата при назначаване на служител в районната администрация се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.
 1. Необходими документи:
 2. Заявление за работа – свободен текст;
 3. Автобиография;
 4. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 6. Място и срок за подаване на документите – до 16.30 часа на 30.11.2023 г. (четвъртък) в деловодството на СО – Район “Люлин”, гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15. Телефон за връзка: 02/9237-211 – експерт „Човешки ресурси“.
Skip to content