СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СO – район “Люлин” обявява вакантни места за длъжността: медицински сестри/педагог (яслена група) в ДГ №150

Столична община – Район “Люлин” обявява вакантни места за длъжността: медицински сестри/ педагог (яслена група) в ДГ № 150, ул. „309“ № 4, район „Люлин-3“, при следните условия:

І. Изисквания

  1. Образование – висше, полувисше или средно-специално медицинско;
  2. Специалност –  „медицинска сестра“, „медицинска сестра – общ профил“, „медицинска сестра – детски профил“, „детска медицинска сестра“, „акушерка“, „фелдшер“, „детска сестра“, „обща медицинска сестра“,„лекарски асистент“ или педагог-преминал обучение „по теми от областта на ранното детско развитие, комплексната промоция на здраве и първа помощ“ на осн. чл. 9 във връзка с чл. 14, ал. 5 от Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
  3. Правоотношение – трудово.

ІІ. Специфични изисквания

  1. Да бъде член в „Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи“.

ІІІ. Кратко описание на длъжността – Осигуряване на медицинско наблюдение и обслужване на децата с оглед опазване на здравето им и създаване на оптимални условия за нормалното им психическо и физическо развитие.

ІV. Основната заплата за длъжността – 1350 лв.

V. Необходими документи:

  1. Заявление за работа – свободен текст;
  2. Копие от диплома за завършено медицинско образование/педагогическо образование;
  3. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
  4. При кандидатстване от лице с образование „педагог“ да се представи документ, удостоверяващ задължително преминал обучение по чл. 14, ал. 5 от  Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г., сертифициран от Министерство на здравеопазването.

VІ. Кандидатите за длъжността, могат да се обаждат директно на лицето за контакт.
Одобреният кандидат ще започне работа след проведено интервю.

VІІ. Лице за контакт: г-жа Анита Витова – главен експерт “Човешки ресурси”, тел. 02/9237-211.

Skip to content