СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – район “Люлин” обявява удължаване на срока за участие в публично оповестения конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на части от имоти-публична общинска собственост, находящи се в гр. София, ж. к. „Люлин – 6 м. р.“, ул. „Полк. Никола Попов“ №4 в сградата на 27 СУ „Акад. Георги Караславов“

О Б Я В Л Е Н И Е

 СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“, на основание заповед №РЛН23-РД09-305/25.09.2023 г. на кмета на СО – район „Люлин“, чл. 46, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 31, ал. 2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на т. 4 от Заповед № СОА23-РД09-1772/10.08.2023 г. на кмета на Столична община, за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на части от имоти-публична общинска собственост, находящи се в гр. София, ж. к. „Люлин – 6 м. р.“, ул. „Полк. Никола Попов“ №4 в сградата на 27 СУ „Акад. Георги Караславов“ и във връзка с Протокол №1/21.09.2023 г. на комисия назначена със Заповед №РЛН23-РД91-169/21.09.2023 г. на кмета на СО – район „Люлин“, обявява удължаване на срока за участие в публично оповестения конкурс, считано от 8.30 ч. на 25.09.2023 г. до 17.00 ч. на 09.10.2023 г. включително, за следната позиция:

1.1. Помещения в сграда с идентификатор 68134.4360.408.1 и част от сграда с идентификатор 68134.4360.408.3 с обща площ 2 038.48 кв. м.

Начална конкурсна месечна наемна цена за помещения в сгради – 2.66 лв. за кв. м. / два лева и 66 ст./ без ДДС или 5 247.00 лв. / пет хиляди двеста четиридесет и седем лв. / без ДДС за обща площ от 2 038.48 кв. м. специфично конкурсно условие за  сградата – за образователна дейност

1.2. Част от имот с идентификатор № 68134.4360.408  с площ 3 513.81 кв. м., АОС №8732/04.04.2014 г.

Начална конкурсна месечна наемна цена за част от поземлен имот с идентификатор 68134.4360.408 –  0.25 лв. за кв. м. / нула и 0.25 лв./ без ДДС или 859.50 лв. / осемстотин петдесет и девет лв. / без ДДС за обща площ от 2 038.48 кв. м.

специфично конкурсно условие за терена – за спомагателна образователна дейност

2. Обявата за удължаване на срока за участие в публично оповестения конкурс  се публикува в електронните страници на Столична община и на СО-район „Люлин“ и информационните табла в Столична община и районната администрация.

3. Оглед на обекта може да бъде извършен на 28.09.2023 г. и 04.10.2023 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч., след предварително поискване на тел. 02/92-37-234 или 02/92-37-291.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: сградата на СО-район „Люлин“,  гр. София, ж. к. „Люлин – 3 м. р.“, бул. „Захари Стоянов“, бл. 327, вх. В, ет.1 – каса, считано от 08.30 ч. на 25.09.2023 г. до 17.00 ч.  на 09.10.2023 г.         

5. Цена на конкурсната документация е 50 лв. с вкл. ДДС.

6. Срок за подаване на офертите, считано от 08.30 ч. на 25.09.2023 г. до 17.00 ч. на 09.10.2023 г. в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ №15 в  „Център за административно обслужване“.    

7. Конкурсът ще се проведе на 10.10.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ №15, бл. 327, вх. В, ет. 4 в отдел РКТД.

8. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 200 лв. Същата се внася по банков път в депозитната сметка на СО – район „Люлин“, посочена в конкурсната документация. Краен срок за внасяне на гаранцията 09.10.2023 г.

 9. Адрес и телефон на организатора гр. София, бул. „Захари Стоянов” №15, Отдел РКТД, тел. 02/ 92 37 234 /291/.

Skip to content