СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – район „Люлин“ обявява удължаване на срока за участие в публично оповестен конкурс

ОБЯВЛЕНИЕ

   СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН“, На основание чл. 46, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.31, ал.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС и в изпълнение на т.4 от Заповед № СОА23-РД09-2186/12.10.2023 г. на кмета на Столична община, за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на нежилищни имоти – частна общинска собственост – помещения, находящи се на територията на СО – район „Люлин“  и във връзка с Протокол №1/21.11.2023 г. на комисия назначена със Заповед № РЛН23-РД91-203/21.11.2023 г. на кмета на СО – район „Люлин“ и заповед № РЛН23-РД09-449/24.11.2023 г. на кмета на СО – район „Люлин“, обявява удължаване на срока за участие в публично оповестения конкурс, считано от 8.30 ч. на 27.11.2023 г. до 17.00 ч. на 11.12.2023 г. включително, за следната позиция:

             Обособена позиция 2. Самостоятелен нежилищен обект с площ 81 кв. м., представляващ сграда с идентификатор 68134.4361.113.10.2 и АОС №10298/08.12.2022г., находящ се  в ж.к. “Люлин -4 м. р.“, кв.1 , УПИ V –ТП до  бл.402

Начална конкурсна месечна наемна цена– 7,00 лв.  лв. за кв. м. / седем лева / без ДДС или 567,00 /петстотин шестдесет и седем  лв./месец. /лв. без ДДС за обща площ от 81 кв. м.

            Специфично конкурсно условие за  сградата – за услуги

2. Обявата за удължаване на срока за участие в публично оповестения конкурс  се публикува в електронните страници на Столична община и на СО-район „Люлин“ и на информационните табла в Столична община и районната администрация.

3. Оглед на обекта може да бъде извършен на  29.11.2023 г. и 05.12.2023 г. от 10.00 ч. до 11.00 ч., след предварително поискване на тел. 02/92-37-234 и 02/92-37-291.

4. Място за закупуване на конкурсната документация: сградата на СО-район „Люлин“,  гр. София, ж. к. „Люлин – 3 м. р.“, бул. „Захари Стоянов“, бл. 327, вх. В, ет.1 – каса, считано от 08.30 ч. на  27.11.2023 г. до 17.00 ч.  на 11.12.2023 г.         

5. Цена на конкурсната документация е 50 лв. с вкл. ДДС.

6. Срок за подаване на офертите, считано от 08.30 ч. на  27.11.2023 г. до 17.00 ч. на 11.12.2023 г. в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ №15 в  „Център за административно обслужване“.    

7. Конкурсът ще се проведе на 12.12.2023 г. от 10.00 ч. в сградата на СО-район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ №15, бл. 327 в заседателната зала.

8. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 200 лв. Същата се внася по банков път в депозитната сметка на СО – район „Люлин“, посочена в конкурсната документация. Краен срок за внасяне на гаранцията 11.12.2023 г.

9. Адрес и телефон на организатора гр. София, бул. „Захари Стоянов” №15, Отдел РКТД, тел. 02/ 92 37 234 /291/.           

Skip to content