Столична община-Район „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – Район “Люлин”  обявява удължаване на публично оповестената конкурсна процедура „Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободни части от  недвижим имот – публична общинска собственост от трети етаж на сграда, представляващ учебен корпус „Б“ на 27 СУ „Акад. Георги Караславов“

ОБЯВА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ЛЮЛИН”  обявява удължаване на публично оповестената конкурсна процедура по реда на чл.31, ал.2 от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, на основание Решение № 334 по Протокол №34, т.35 от 10.06.2021 г. на Столичен Общински Съвет по доклад с № СОА21-ВК08-4436/2/31.05.2021 г., т.6 от Заповед № СОА21-РД09-920/30.06.2021 г. на Кмета на Столична община и Протокол №1/06.08.2021г. на комисия назначена със Заповед № РЛН21-РД91-64/06.08.2021 г. на Кмета на СО – район „Люлин“ и Заповед № РЛН21- РД09- 225/ 06.08.2021 г. на Кмета на СО – район „Люлин“ за удължаване на срока за закупуване и подаване на офертни предложения за участие в публично оповестен конкурс с предмет: „Отдаване под наем за срок от 5 / пет / години на свободни части от  недвижим имот – публична общинска собственост с АОС № 8732/2014 г., част с общо застроена площ 427,46 кв. м./4 стаи, 2 офиса и част от фоайе/ от трети етаж на сграда, представляващ учебен корпус „Б“ на 27 СУ „Акад. Георги Караславов“, находящ се на територията на поземлен имот с идентификатор 68134.4360.408, гр. София, район „Люлин“,  жк.“Люлин-6 м. р.“, ул. “Никола Попов“ №4  с начална конкурсна месечна наемна цена – 1 191.00 лв. / хиляда сто деветдесет и един лв./ без ДДС за обща площ 427.46 кв. м.  или 2.786 лв. без ДДС за 1 кв. м. и специфично конкурсно условие – за образователна дейност, считано от 08.30 ч. на 09.08.2021 г. до 17.00 ч. на  23.08.2021 г. включително.

1. Обявата за конкурса е публикувана  в електронните  страници на Столична община и СО – район „Люлин“, както и на информационното табло в сградата на район „Люлин“, бул. „Захари Стоянов“ № 15 – 1 етаж.

2. Оглед на общинския имот може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 ч. на 09.08.2021г. до 17:00 часа на 23.08.2021 г. (включително).

3. Място за закупуване на конкурсна документация: жк.“Люлин-3м.р.“, бул. “З. Стоянов“, бл.327, вх. В, ет.1 – каса, считано от 8.30 ч. на 09.08.2021г. до 17:00 часа на 23.08.2021 г. (включително).

4. Цената на конкурсната документация е 50 лв. с ДДС / петдесет лева/.

5. Срок за закупуване и подаване на офертите, считано от 8.30 ч. на 09.08.2021 г. до 17:00 часа на 23.08.2021 г. (включително), в сградата на СО-район „Люлин“  в  „Център за административно обслужване“.    

6. Конкурса ще се проведе на 24.08.2021 г. от 10.00 часа в заседателната зала на СО-район „Люлин“, жк.“Люлин-3 м.р.“,  бул.“Захари Стоянов“ №15.

7. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на една първоначална месечна наемна цена – 1 191.00 лв. / хиляда сто деветдесет и един лева /. Същата се внася по банков път в депозитната сметка на СО – район „Люлин“. Краен срок за внасяне на гаранцията 23.08.2021 г.

8. Адрес и телефон на организатора гр. София, бул. ”Захари Стоянов”№15, Отдел „РКТД”, тел.02/ 92 37 234 /286/.