СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – район „Люлин” обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на терени публична общинска собственост за поставяне на преместваеми съоръжения – модулни павилиони по типов проект, съгласно одобрени схеми на Гл. архитект на Столична община

О Б Я В Л Е Н И Е

СО – район „Люлин”, на основание Решение 124 от 25.02.2021 г. на Столичен общински съвет и Заповед №СОА21-РД09-432/18.03.2021 г. на Кмета на Столична Община, обявява публично оповестен  конкурс за отдаване под наем за срок  от 5 години на терени публична общинска собственост за поставяне на преместваеми съоръжения – модулни павилиони по типов проект, съгласно одобрени схеми на Гл. архитект на Столична община, както следва :

1.1 Общински терен – ПИ с идн. по КККР № 68134.4361.88, жк.”Люлин” – бул. “Захари Стоянов”, югоизточно от кръстовище с ул. ”Георги Дражев”, югозападно от бл.328,  кв. 47б, м. “ж.к. Люлин-3 м.р.”. Павилиони № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 съгласно одобрена схема №8 от Главния архитект на СО, модулни павилиони по типов проект

Обособена позиция № 1 – Павилион № 5, 3кв.м

Начална месечна конкурсна цена – 30.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.

Обособена позиция № 2 Павилион № 6, 6кв.м 

Начална месечна конкурсна цена – 30.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на цветя.

Обособена позиция № 3– Павилион № 7, 3 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена –  30.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 4 – Павилион № 8, 3 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 30.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция № 5- Павилион № 9, 3 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена –  30.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.

Обособена позиция № 6 Павилион № 10, 3 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 30.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни  

      стоки.

Обособена позиция № 7 – Павилион № 11, модулен павилион по типов проект -6 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 30.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на цветя.

Обособена позиция №8 – Павилион № 12, модулен павилион по типов проект – 3 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 30.0 лв/м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за дребни пакетирани хранителни стоки.

1.2. Общински терен – ПИ с идн по КККР № 68134.4356.460, ж.к. ”Люлин” –  бул.”Проф. д-р Александър Станишев”, югоизточно от кръстовище с ул.”Тодор Николов”, кв.20, м.”ж.к. Люлин-2м.р.”. Павилиони № 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, съгласно одобрена  схема № 2 от Главния архитект на СО, модулни павилиони по типов проект

Обособена позиция № 9– Павилион № 1, 6 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 10– Павилион № 2, 3кв.м.

 Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.

Обособена позиция № 11 – Павилион № 3, 6 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 12 – Павилион № 4, 3 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция № 13 – Павилион № 5, 3 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция № 14Павилион № 6, 6 кв. м.

 Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на цветя.

Обособена позиция № 15 – Павилион № 7, 3 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

1.3. Общински терен – ПИ с идн. по КККР №68134.4356.389, жк. ”Люлин”, Бул.”Проф. д-р Александър Станишев” югоизточно от кръстовище с ул. ”Георги Икономов”, северно от бл.204, кв. 19, м.”ж.к.Люлин-2 м. р.”. Павилиони № 1, 2, 3, 4, 5 и 10, съгласно одобрена схема № 1 от Главния архитект на СО, модулни павилиони по типов проект

Обособена позиция № 16 Павилион № 1, 6 кв. м.  

Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 17 Павилион № 2, 6 кв. м.

 Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция № 18 Павилион №3, 6кв. м.  

Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 19Павилион № 4, 6 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на цветя.

Обособена позиция № 20Павилион № 5, 3 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция №21 – Павилион №10, 3 кв. м.

 Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв. /м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.

1.4. Общински терен – ПИ с идн. по КККР №68134.4361.1, жк. “Люлин“, бул. “Добринова скала“, северно от кръстовище с ул. “Филиповско шосе“, кв.20, на изток от бл.464, кв. 4, м. ”Люлин-разширение, запад”.  Павилиони №№ 2 и № 5, съгласно одобрена схема № 12 от Главния архитект на СО, модулни павилиони по типов проект

Обособена позиция № 22Павилион № 2, 6 кв. м. 

Начална месечна конкурсна цена –  20.0 лв. /м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 23 Павилион № 5, 6 кв. м. 

Начална месечна конкурсна цена – 120.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

1.5. Общински терен – ПИ с идн. по КККР № 68134.4361.88, жк. ”Люлин” – бул. ”Захари Стоянов”, северозападно от кръстовище с ул.”401”, кв.6, “м.”ж.к.Люлин-4 м. р.” на изток от бл.421. Павилиони № 1, 2, 3, съгласно одобрена схема № 11 от Главния архитект на СО, модулни павилиони по типов проект

Обособена позиция № 24Павилион №1,  3 кв. м.  

Начална месечна конкурсна цена – 30.0 лв. /м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.

Обособена позиция № 25Павилион № 2, 3 кв. м

Начална месечна конкурсна цена – 30.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция № 26Павилион № 3, 3 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 30.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

1.6.Общински терен – ПИ с идн. по КККР № 68134.4361.167, жк. ”Люлин”, бул.”Райко Даскалов” пред бл.519, кв.11, м.”ж.к. Люлин – 5 м.р.”.  Павилиони №13, 14, 15, 16 , съгласно одобрена схема №14 от Главния архитект на СО, модулни павилиони по типов проект

Обособена позиция № 27 Павилион №13, 6 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв. /м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 28 Павилион №14, 6 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена –  20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на цветя.

Обособена позиция № 29Павилион №15, 6 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.

Обособена позиция № 30Павилион №16,  6 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

1.7. Общински терен – ПИ с идн. 68134.4361.135, жк. ”Люлин” – бул. ”Райко Даскалов”, северозападно от кръстовище с ул. ”Кап. Васил Данаджиев”, източно от бл.515, северно от бл.516, кв.14, м. “ж.к. Люлин- 5м.р.”.  Павилиони № 1, 2, 3, 4, съгласно одобрена схема № 13 от Главния архитект на СО, модулни павилиони по типов проект

Обособена позиция № 31 Павилион №1, 6 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие –  за продажба на дребни пакетирани хранителни стоки.

Обособена позиция № 32Павилион № 2, 3 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на вестници и списания.

Обособена позиция № 33Павилион № 3, 3 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на дребни пакетирани нехранителни стоки.

Обособена позиция № 34Павилион № 4, 6 кв. м.

Начална месечна конкурсна цена – 20.0 лв./м2 за месец

Специфично конкурсно условие – за продажба на цветя.

Място на закупуване на конкурсната  документация – район „Люлин” , бул. ”Захари Стоянов”, бл.327, вх. Б, ет. 1 – каса.

Цена на конкурсната документация – 50 лв. с вкл. ДДС.

        Срок на подаване  на  офертите, считано от 8.30 ч. на 12.09.2022 г. до 17.00 ч. на 10.10.2022 г. в „Център за административно обслужване“ на СО – район „Люлин“.

        Гаранция за участие в публично оповестения конкурс – 200 / двеста / лв. Внася се по банкова сметка на СО – район „Люлин“, описана в конкурсната документация.

        Дата на провеждане на конкурса на 11.10.2022 г. от 10.00 ч. в отдел „РКТД“ на СО – район ”Люлин”.

         В случай, че в първоначално обявения срок  не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти да бъде продължен с 15  дни.

        Адрес и телефон на организатора гр. София, бул. ”Захари Стоянов”№15, Отдел „РКТД”, тел.02/9237 234/286/.