СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – район „Люлин” обявява публично оповестен конкурс „За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – частна общинска собственост по действащия регулационен план на м. „бул. Сливница“, заедно с разположените в него три сгради

   О Б Я В А

СО – район „Люлин”,  на основание Решение № 303 по Протокол №75, т. 44  от 27.04.2023 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА23-РД09-1202/16.05.2023 г. на Кмета на Столична община, обявява публично оповестен конкурс „За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на недвижим имот – частна общинска собственост с АОС № 8140/26.03.2013 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.4355.1763 с площ532 кв. м., УПИ VII1763, кв.60 по действащия регулационен план на м. „бул. Сливница“, заедно с разположените в него три сгради с идентификатори 68134.4355.1763.1 с площ 86 кв. м.; 68134.4355.1763.2 с площ 8 кв. м. и 68134.4355.3 с площ 54 кв. м.“

Начална месечна конкурсна наемна е определена от сертифициран оценител, сключил рамков договор  със Столична община, съгласно Наредбата  за цените при сделки  с недвижими имоти  на СО : 698.00 лв. / шестстотин деветдесет и осем лв. /  лв. на месец, без ДДС в това число:

● за открита площ / 384.00 кв. м. / от ПИ с идентификатор 68134.4355.1763 – 242.00 лв.  / двеста четиридесет и два  лв. / без ДДС или 0.63 лв. / 1 кв. м. / месец без ДДС;

● за закрита площ:

               Сграда с идентификатор 68134.4355.1763.1 с площ 86 кв. м. – 273.00 лв. / двеста седемдесет и три лв. / месец без ДДС или  3.17 лв. / 1 кв. м./ месец без ДДС;

               Сграда с идентификатор 68134.4355.1763.2 с площ 8 кв. м. – 23.00 лв. / двадесет и три лв. / без ДДС или 2.88 лв. / 1 кв. м./ месец без ДДС;

               Сграда с идентификатор 68134.4355.1763.3 с площ 54 кв. м. – 160.00 лв. / сто и шестдесет / лв.  без  ДДС или   2.96 лв. / 1 кв. м. / месец  без ДДС.

Специфично конкурсно условие – за обществено обслужване

1. Място за закупуване на конкурсната документация – СО-район „Люлин”, бул. ”Захари   Стоянов”№15, бл.327 , вх. В, ет.1- каса.

2. Срок за закупуване на конкурсна документация, считано от 08.30 часа на 05.06.2023 г. до 17.00 ч. на 04.07.2023 г. в СО- район „Люлин“, бул. ”Захари  Стоянов” №15, бл.327, вх. В, ет.1 –  каса.

3. Срок за подаване на офертните предложения, считано от 08.30 часа на 05.06.2023 г. до 17.00 ч. на 04.07.2023 г. в „Център за административно обслужване“ на СО- район „Люлин“, бул. ”Захари  Стоянов” №15.

4. Провеждане на конкурса на 05.07.2023 г. от 14.00 часа в отдел „РКТД“, бул. “Захари Стоянов“, бл.327, вх. В, ет.4.

5. Цена на конкурсната документация – 50.00 / петдесет / лв. с ДДС.

6. Гаранция за участие – 200.00 /двеста/ лева. Внася се по банкова сметка на СО – район „Люлин“ посочена в конкурсната документация.

7. В случай, че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или постъпи само една, срокът за закупуване и подаване на оферти ще бъде удължен с 15 календарни дни.

8. Адрес и телефон на организатора гр. София, бул. ”Захари Стоянов” №15, Отдел „РКТД”, тел.02/ 92 37 234 /291/.

Skip to content