СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – Район “Люлин” обявява конкурс за държавен служител за длъжността: Началник на отдел „Контрол по строителството” към СО – Район “Люлин”

О  Б  Я  В  А

Столична община – Район “Люлин” обявява конкурс за държавен служител за длъжността: Началник на отдел „Контрол по строителството” към СО – Район “Люлин”  при следните условия:

  1. Изисквания

1. Минимални изисквания (общо нормативни изисквания):

– образование – висше, образователна степен – бакалавър;

–  област на висшето образование – архитект, строителен инженер, геодезист;

– ранг – ІІІ младши или професионален опит от 3 (три) години;

  • правоотношение – служебно.

2. Специфични изисквания: няма.

3. Допълнителни изисквания – предимство при равни други условия:

а) познаване и ползване на действащото българско законодателство;

б) познаване и ползване на нормативните документи на Столичен общински съвет;

в) компютърна грамотност: Word, Excel, Internet, Autocad и ползване на специализиран деловоден софтуер.

  1. Допускане до участие в конкурса – само кандидатите, подали в срок изискващите се документи и отговарящи на предварително обявените минимални и допълнителни изисквания.
  1. Начин на провеждане на конкурса – на два етапа:

1. Тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията;

2. Интервю – събеседване.

IV. Кратко описание на длъжността – Ръководи и контролира: дейността на отдел „КС“, процеса на административното и техническо обслужване, съставянето и законосъобразността на всички изготвени документи.

Осъществява методическото ръководство на служителите в отдела, организира и контролира разпределението на  входяща и изходяща кореспонденция.  Съгласува констативни актове и протоколи по ЗУТ, при наличие на незаконно строителство на територията на района и следи за своевременното им  окомплектоване  и  изпращане  в  Столична РДНСК.

Организира и участва в дейността на комисията по реда на чл. 195 и чл. 196 от ЗУТ за констатиране и премахване или поправяне на опасни и неподходящи по местонахождение постройки и съоръжения.

  • Граници (от-до) на основната заплата, определени за длъжността – 780 – 2 000 лв.

* При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията.

  • Необходими документи, които се представят от кандидатите за участие в конкурса:

– Заявление за участие (по образец);

– Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители;

 – Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;

– Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

  • Място и срок за подаване на документите – до 16:00 часа на 21.06.2023 г. в деловодството на СО – Район „Люлин“.
  • Обявленията и съобщенията ще се поставят на информационното табло във фоайето на сградата на районната администрация и сайта на СО – Район „Люлин” www.lyulin.bg
Skip to content