СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН „ЛЮЛИН“

Меню

Меню

СО – Район „Люлин” обявява 3 вакантни места за длъжността Главен експерт в отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”

Столична община – Район „Люлин” обявява вакантни места за длъжността Главен експерт (3 бр.) в отдел “Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология”, при следните условия:

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността главен експерт (3 бр.):
  – правоотношение: трудово
  – образование – бакалавър;
  – професионален опит – 2 години;
  – област на висшето образование – ВиК – главен експерт 1 бр. и Пътно строителство – главен експерт 2 бр.;
  – да притежава следните компетентности: работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална
  компетентност;
  – Допълнителни изисквания: познаване и ползване на действащото българско законодателство и компютърна грамотност: Word, Excel, Autocad, специализиран деловоден
  софтуер.
 2. Кратко описание на длъжността:
 3. Проучва, анализира и предлага ремонтни дейности на обекти, общинска собственост, за заявка до Столична община, за включване в инвестиционната програма за района.
 4. Контролира и отчита всички дейности по поддръжка, ремонт и експлоатация на детски и учебни заведения в района.
 5. Организира, контролира и отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти по бюджет на района.
 6. Организира, контролира и отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти от техническата инфраструктура /Eл. мрежи/, изграждащи се на
  територията на района и финансирани със средства на СО.
 7. Организира, контролира и отчита дейността по изграждане, реконструкция, ремонт и поддръжка на обекти от техническата инфраструктура /ВиК мрежи/, изграждащи се на територията на района и финансирани със средства на СО
 8. Изготвя количествено-стойностни сметки за необходими и неотложни ремонти на общински сгради в района.
 9. Участва в подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП.
 10. Дава тълкувания, устни и писмени становища, съобразно действащата нормативна уредба по проблемите, по които работи.
 11. Извършва самостоятелно или съвместно с други ресори проверки по жалби и сигнали на граждани, анализира и подготвя компетентни отговори и мерки за решаване на поставените проблеми.
 12. Участва в комисии, определени от Кмета на района, СО, ДНСК и др. институции.
 13. Граници (от-до) на основната заплата, определени за длъжността – главен експерт ИИБЕ (3 бр.) – 780 лв. – 1 800 лв.
 14. Необходими документи:
 15. Заявление за работа – свободен текст;
 16. Автобиография;
 17. Копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен;
 18. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 19. Място и срок за подаване на документите – до 16.30 часа на 24.02.2023 г. (петък) в деловодството на СО – Район “Люлин”, гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.
  Телефон за връзка: 02/9237-211 – експерт „Човешки ресурси“.
Skip to content